您现在的位置: 华玉生活网 >> 读书 >> 学习 >> 古文 >> 正文>> 繁体中文

中文生僻字大全带注音

生僻字大全!

 厶部: 

  gōng  miǎn qiú    qù    kewumu lěi   dū   zhuān sān cān sān cān    ài  dài   qí 
    厷 厸 厹   厺 厼       厽 厾 叀 叁 叄   叆 叇 亝
又部:  shōu guái   bá ruò  lì   zhuó  jiǎ   sǒu    jí   wèi dié   ruì   cóng 
              収 叏 叐 叒 叓 叕 叚 叜 叝 叞 叠 叡 丛
 
 
口部:
guǎ dāo   bā chì   qiú   pǒ chǐ      lè  diāo   jī    duge bǔ  hōng miē
 叧 叭叱 叴 叵     叺 叻 叼 叽 叾 卟 叿 吀 
máng xuān yāo     zǐ cùn    lì  zhà    yē   ā ma ǒu huō   yī  chǒu   bǐ  qìn
  吂   吅 吆 吇 吋 吏 吔       吘 吙 吚 吜 吡吢 
qìn   jiè     bù bɑ   fēn    é kēng shǔn hóng    zī  yǐn   wú nà xuè dōu
吣 吤 吥    吩   吮 吰 吲 吴 呐 吷 吺 
ōu yā   jùn   e gé wěn  qǐ   wú  fū   fū   jiào   hōng chǐ    shēng nà   ?
吽 呀 呁 呄 呅 呇 呉 呋呋 呌 呍 呎 呏 呐
yì    tǎi   ǒu  bài guō huá     qiāng wū   è   shī    juǎn pěn wěn  ne   m líng
 呕  呗 呙 呚  呜 呝   呞 呟 呠 呡 呣    
rán yōu    dǐ   zhōu 
呥 呦 呧 周
 
shì    zhòu tiè     xì   yì   qì    píng  zǐ guā    cī  hǒu náo  xiā   pēi
呩 呪 呫    呬 呭 呮 呯 呰呱      呶    呸 
yì   háo shēn  dá  qù zuǐ     xián   zā tuō duō   pǒu   bì   fú   yǎng
呹   呺 呻 呾 呿  咁   咂   咃 咄 咅 咇    咈 咉 
zǎ  hāi    jiù    fù  dā wǎ kā  gū  kā zuo   bù   lóng dōng   níng tuō   
咍 咎 咐    咑 咓 咔 咕     咖咗 咘 咙 咚     咛 咜 咝
xián huò  qì    èr    è  guāng   zhà    xī    yí  liě     zī  miē  mī  zhǐ  yǎo   
咞 咟 咠咡      咢 咣    咤 咥咦    咨 咩 咫    咬 咭
zhòu gē shù xiào hāi  huī    kuā   huài  táo   è   xuān xiū   guō yān
咮 咰     咲 咴 咵  啕   咹 咺 咻 呙 
lǎo   yī    shěn tóng    xiōng duō
咾 咿 哂 哃 哅 
 
yòu diè    pài   āi gén    kuāng yǎ  dā  xiāo   bì  yuě    nián huá
哇    哊 哌 哎哏 哐    哒 哓 哔     哖 
xing  kuài duǒ     popuni jì   nóng mōu   yō hào yuán    lòng pǒu máng
哘 哙 哚 哛 哜 哝 哞     哠  哢 哣 哤 
ò chī     lǐ   nǎ   zú   hé   xiàn   láo  gòng yán    bā miē   liè   suī  
哧     哪   哫  哬 哯 哰 嗊 颜 哵 哶 哷 哸 哹
hān   hēng gěng chuò gě yòu  yàn   gū gū  bài  hán suō    yì   āi  qiǎn
哻 哼 哽 哾 哿 唀 唁 唂唃 呗 唅 唆 唈 唉 唊 
tǔ   yán  wǎn  lī    xī   zuò qiú   chē   ń zào   yǎ dōu   qǐ    dí  qìn   mà si
唋    唌 唍 唎 唏    唑 唒 唓 唔唕 唖   唗 唘  唙  唚   唛唜
gòng dóu    gexi lào     liǎng suǒ  zào 
   唝 唞 唟  唡 唢 唣 
 
huàn  léng  shā     jī    zǔ wō běng yín    hǔ  qì   wéi shuā   ér   lì    qiàng
  唤 唥 唦 唧    唨唩 唪 唫   唭   唰 唲 唳  唴 
ǎn  jiè    yō  niàn   yū  tiǎn    lái  shà   xī   tuò    hū  ái  zhōu  kěn   zhuó
唵  唶 唷 念 唹 唺 唻 唼 唽    唾   唿 啀 啃 啄 
zhuó   dí    hèng lín     cǎi     qiāng tūn    wǔ   wèn   cuì  dié    gǔ  qǐ  qǐ   táo
  啅 啇   啈 啉    啋 啌 啍 啎    问   啐 啑 啒  启  啔  啕 
dàn dàn  yè    zǐ  bǐ  cuì   chuò  yǎ   qǐ  zhé    fēi      liǎng   xián shá
啖 啗 啘     啙 啚 啛  啝 哑  启   啠 啡 啢 衔 啥 
lā    zé qíng guà    pā zé sè    zhuàn niè guō   luō  yán    dī  jué   tān
啦    啧 啨 啩 啪 啫 啬 啭 啮 啯 啱 啲   啳 啴 
bo  dìng   lāng   jú   táng chì     tí 
 啶 啷 啹 啺 啻   啼 

án  jiū   dàn  kā   yóng wèi   nán   shàn  yù zhé   lǎ   jiē   hóu  hǎn dié
啽 啾 啿 喀  喂 喃 善   喅 喆 喈 喉 喊 
zhōu chái wāi  nuò   yù yīn   zán  yāo  wō  miǎn hú yǔn   huì    huàn
喌 喍 喎  喐 喑 喒 喓 喕 喖 喗 喙  
jī     kuì    zhǒng wéi  shà   xǔ    huáng duó yán    liàng  yù   sàng chī
喞    喟 喠 喡 喢 喣 喤   喥 喦 喨 喩  喫 
qiáo dān pèn yàn pèn cān    lí    zhā wēi    miāo yíng    pēn  xi
乔  喯 喭 喯 喰 喱    喴 喵 営    喸
kuí   xí     jiē  lou    kù zào  hù   tí   yáo   hè  á xiù     qiāng sè   yōng sù
喹 喺     喼 喾 喿 嗀  嗁    嗂 嗃嗄嗅  啬 嗈 嗉
gòng xié     ài suō ma chā  hài   kè  sǎng    rù sōu wā   jī   pǎng 
嗊   嗋 嗌  嗍 吗  嗏 嗐 嗑    嗓   嗕 嗖 嗗 嗘 嗙 
wū qiàn   shì   gé   zī  jiē   lào   wēng wà     jiālún hāi suǒ   qín   niè
呜 嗜 嗝   嗞 嗟 嗠 嗡 嗢 嗧  唢 嗪 嗫 
hē   zi sài    ng gě  ná diǎ    ài   qiāng tōng    bì  áo áo   lián  zuī   zhē
嗬   嗭 嗮 嗰 嗱 嗲   嗴 嗵 哔    嗷嗸 嗹 嗺 嗻 
mò sòu sǒu tǎn    dī    qī    jiào  chōng   jiāo kǎi    kǎi  tàn   shān  cáo
嗼   嗽 嗾 嗿 嘀    嘁 嘂 嘃   嘄 嘅 嘅 叹 嘇 嘈 
jiā    ái    xiào  piào lou    gǔ   jiāo hū    huì   guō ǒu   xiān  zé  cháng
嘉 嘊 嘋 嘌 嘏 嘐 嘑 嘒 嘓 呕 嘕 啧 尝 
xū  pó  dē mɑ   mà  hú lei    lei     dū gā  tāng  yě  bēng yīng   sāi   jiào
嘙   嘚   嘛 唛 嘝 嘞 嘞   嘟 嘠 嘡 嘢 嘣 嘤 嘥 嘦 
mì   xiào 
嘧 嘨 
 
huá  mǎi rán  zuō    pēng lào   xiào   xǐ   mǎ zuǐ    xiāo   sī   háo   ?
哗 嘪 嘫  嘭 啸 囍   鰢   嘴 哓   嘶 嘷 
liáo   qiáo   xī chù tān dàn  hēi   xùn  è zǔn   fān chī   huī cǎn    chuáng
嘹 嘺   嘻 嘼嘽  噀 噂 噃 噄 噅 噆 噇 
cù dàn  jué tūn   cēng   jiào    yē  xī  qì  háo  lián   xū  dēng   huī yín
噈 噉 噊 噋 噌 噍 噎 噏 噐 噑 噒 噔 噕 噖 
pū juē  qín  xún  niè    lū   sī yǎn  yīng   dā dān  ō  zhòu jìn   nóng
噗 噘 噙 噚 噛 噜 噝 噞 噟 哒 噡 噢 噣 噤 哝 
yuě xiè   è zào   yī shì    jiào  yuàn  ài   yōng jué kuài   yǔ pēn dào
 噧 噩噪 噬 噭 噮 噰  哙 噳 喷 噵 
gá hēn dūn  dāng  xi sāi     pī  pǐ yīn zuǐ    níng    dí  làn  tà huò
噶 噷 吨  噺 噻 噼 噽 噾 噿 咛 嚁 嚂 嚃 嚄 
rú hāo xià   duō  xiù   chóu   jì   jìn  háo  tì   cháng xun me chā
嚅 嚆  嚉 嚊 嚋 哜 嚍 嚎 嚏 嚐 嚑 嚒 嚓 
tì    lū huì bó   yōu niè    yín  hù me hōng zhé   lí   liú  xié   náng
嚔 噜 嚖 嚗 嚘 啮 嚚 嚛 嚜 嚝 嚞 嚟 嚠 嚡 嚢 
xiāo mō yàn  lì   lú  lóng  pó  lóng  lú  dàn chèn  pín   pǐ   xiàng
 嚤 嚥 呖 嚧 咙 嚩 咙 嚧嚪 嚫 嚬 嚭 向 
huò me xì duǒ    kù yán chán yīng  rǎng    mi lá tà   xiāo   jiáo chuò
嚯 嚰 嚱 嚲 喾 严 嚵 嘤  嚸 嚹 嚺 嚻  嚽 
huān huò zhuàn niè    xiāo zá   lí chǎn   chài   lì  luó    náng zá
嚾 嚿 啭 嗫  囃 囄 冁 囆 囇 呓  
sū   xǐ  zèng  jiān  niè  zhǔ   lán  niè    nāng mo luó 
苏 囍 囎 囏 嘱 囒 囓 囔 囕 囖
 
  
囗部:
 huí yīn n  ín    jiǎn huí   xìn   yīn  nān  tuán dùn  kàng yuān    jiǒng
 囘 囙 囜 囝 回 囟 因 囡 団 囤 囥 囦 囧 
piān yún  cōng hú huí   é guó  kùn  cōng wéi tú   lún  guó  qūn 
 囨 囩 囱 囫 囬 囮囯 困 囱 囲 図囵 囶 囷 囸
líng guó  tāi    tú yòu guó yín   hùn hùn   pǔ yǔ hán yuán  lún   quān
囹 囻 囼 图 囿 圀 圁 圂 圂 圃 圄 圅 圆 囵  
yǔ   qīng guó chuí wéi yuán    quān yuán kū pǔ   yuán yuán yà   tuān
圉 圊 国 圌 围 圎 圏 圎 圐 圑 园 圆 圔 圕 
tú   tú   tuán lüè huì     yì  huán luán  luán 
图 圗 团 圙 圚 圛 圜 圝 圞 

土部:
 
yà   tǔ  tǐng  pú   lù    kuɑi  gē   yù wū  pǐ  yí   dì   qiān qiān
圠 圡 圢 圤 圥 圦 圧 圪 圫 圬 圮 圯 圱 圲 
zhèn zhuó dàng qià    xiɑ      shɑn kuàng qí niè    juǎn  yù  zhǐ
 圳 圴 圵 圶 圷 圸 圹 圼 埢 鴪  址 
zhǐ bǎn   xūn   yì qǐn  méi  rǒng   tún   fāng fèn bèn tān     bì   jǐng
坁 坂 坃 坄 坅 坆 坈 坉  坋 坌 坍 坒 坓 
dì     jīng  jì   dǐ    jīng  lì    wù pǎn táng qū zhǐ    tuó  gān  píng  diàn
坔 坕 坖 坘 坙 坜 坞 坢 坣 坥 坧 坨 坩 坪 坫 
guà ní    tái     pī    jiōng yǎng fó   ào   lù mù gòu xuè fá   dǐ chè   líng
坬 坭 坮 坯 坰     坱 坲 坳 坴 坶 坸 坹 坺 坼 坽 
zhù  fù  hū  zhì   lā   lǒng   lú  ào dài páo min   dòng  jì   hè   lǜ 
坾 坿 垀 垁 垃 垅 垆 垇 垈 垉 垊  垍 垎 垏 垐
chǐ gāi    yīn hòu  duī  zhào   fú   guāng yáo duǒ duǒ guǐ   chá    yáng
垑 垓 垔 垕 垖 垗 垘 垙   垚 垜 垝 垞 垟 
yín    fá dié xié     shǎng shǒu è bing   diàn hóng yà kuǎ   dà 
垠 垡 垤 垥 垧 垨 垩 垪  垬 垭 垮 垯 垰 
dàng kǎi  kǎi     hɑng nǎo ǎn   xīng   xiàn yuàn bāng póu póu  
  垱 垲 垲 垳 垴 垵 垶 垷 垸 垹 垺 垺 垻
yì  yìn  hàn yìn    xù  chuí cén gěng   āi běng fáng què   yǒng jùn
垼 垽 垾 垽 垿 埀 埁 埂 埃 埄  埆 埇 埈 
xiá   dì mái    làng   juǎn  chéng shān jīn zhé    liè    liè    chéng
埉 埊  埌 埍 城 埏 埐 埑 埒 埓 埕 
huɑ bù  shí  xūn guō     jiōng yě niàn   dī yù   bù yà  juǎn  suì  
埖 埗 埘 埙 埚 埛 埜 埝 埞 域 埠 垭 埢 埣 埤
qīng wǎn jù   lǔn   zhēng kōng chǒng dōng dài   tán ǎn  cǎi chù
埥 埦 埧 埨 埩 埪 埫 埬 埭 埮 埯 埱 
běng kǎn zhí duǒ   yì  zhí   yì péi   jī    zhǔn qí sào    jù   ní  kū kè
埲 埳 埴 埵 埶 执 埸 培 基 埻 埼 埽 埾 埿 堀 堁
kūn   nì  jiān  duī    jǐn   gāng yù  è péng gù   tù  lèng    fɑng yá qiàn
堃 堄 坚 堆 堇 堈 堉 垩 堋 堌 堍 堎 堏 堐 堑 
kun  àn shen duò nǎo tū    chéng yīn huán   bì  liàn  guō dié    zhuàn
堒 堓 堔 堖 堗 堘 堙 堚 堛 堜 埚 堞 堟 
hòu bǎo yú máo jiē    ruán   ài  gèng zōng yú huáng   è yáo yàn
堠 堢 堣 堥 堦 堧 堨 堩 堫 堬 堭 堮 尧 堰 
bào    jí méi  chǎng tuó yìn   féng   zhòng jiè    jīn    fēng gāng chuǎn
报 堲 堳  堶 堷 堸 堹 堺 堻 堼 堽 堾 
fēng chuǎn jiǎn    píng lěi j     iǎng huāng  léng  duàn  xuān wān
堼 堾 堿 塀 塁 塂 塃 塄 塅 塇 塆 
xì    jí   kuài  yíng  tā    chéng yǒng kǎi sù sù   shí  mì  wěng chéng
塈 塉 块 茔 塌 塍 塎 垲 塐 塑 埘 塓 塕 塖 
tú   táng què   zhǒng lì   péng bàng   zàng duī qián  zhèng qián
涂 塘 塙 冢 塛 塜 塝 塟 塠 墘 塣 墘 
 gé  zhèn   ài  gōng yán xiàn    tián yuán wen xiè    liù    hɑi   lǎng 
  塥 塦 塧 塨 塩 塪 填 塬 塭 塮 塯 塰 塱 
cháng péng bèng chén   lù   lǔ  ōu  qiàn méi  mò  zhuān shuǎng shú
 塲 塳 塴 尘 塶 塷塸 堑 塺 塻 塼 塽 塾 
lǒu  chí màn    biāo qī shù   dì   zhàng kàn yōng diàn   chěn zhǐ
塿 墀 墁 墂 墄 墅 墆 墇 墈 墉  墋 墌 
xì guō     qiǎng jìn   dì   shāng mù cuī yàn  tǎ  qián  tǎ    liáng wei
墍 墎 墏 墐 墑 墒 墓墔 墕 墖 墘 墖 墚 墛 
zhuì qiāo  zēng  shàn shàn bá pú   kuài  tuǎn fán    qiáo mò dūn
坠 墝 增 墠 墡 墢 墣 墤 墥 墦 墧 墨 墩 
dūn zūn   dì   shèng duò duò tán dèng wú fén    huáng tán dā yè
墪 墫 墬 墭 墯 墰 墱 墲 坟 墴 墵 墶 墷
zhu     jiɑn   ào   qiáng jī   qiāo kěn yì    pí  bì   diàn   jiāng yě yōng
墸 墹 墺 墻 墼 墽 垦 墿 壀 壁 壂 壃 壄 壅 
xué tán  lǎn    jù   huài dàng  rǎng  qiàn  xūn làn    xǐ  hè  ài yā dǎo
 坛 壈 壉 壊 壋 壌 壍 壎 壏 壐 壑 壒 压 壔 
háo ruán jin     lěi      kuàng lú yán tán wěi     huài  lǒng  lǒng   ruǐ
壕 壖 壗  圹 垆 壛 壜 壝  垄 壠 壡 
lì     lín   rǎng chán xūn  yán  lěi   bà wān 
坜 壣 壤 壥 壦 壧 壨 坝 壪
 

士部:
  sɑn zhuàng   yī mài   ké zhù  zhuàng hú hú  kǔn  hú  xù kǔn shòu
  壭 壮 壱 売 壳 壴 壵 壶 壷 壸 壶 壻 壼 寿 
mǎng dun shòu yī 
壾   壿 夀 夁

夂部:
   gǔ   jiàng  páng  zhāi   biàn suī  líng    cuò  xuàn xiè náo  xià  kuí
  夃 夅  夈 変 夊 夌 夎 夐 夑 夒 夓 夔 
wǎn mǎo duō qíng     yixi gòu gòu qì mèng mèng yín huǒ chěn
夗 夘 夛 夝 夞 够 够 夡 梦 夣 夤 夥 夦

大部:
cè cè guài    hāng gǎo běn tài   yǎn j iā   huà   kuǎng yǔn jiā
夨 夨 夬  夰 夲 夳 夵 夶 夻 夼 夽 
bā ēn   lián   dī   huàn yǎn dī pào  juàn  xié    diǎn quān zòu huàn
夿 奀 奁 奃 奂 奃 奅 奆 奊 奌 奍 奏 奂 
kāi zhà    zàng běn xī    huǎng fěi   diāo xùn   bēng ào shē wěng
奒  奙 奚 奛 奜 奝 奞 奟 奡 奢 奣 
hǎ wù ào    jiǎng   lián  duó yūn yūn ē   fèn  huò   bì   luán duǒ
奤 奦 奥 奨 奁 夺 奫 奫 妸 奋 奯 奰 奱 奲

女部:
  dīng jiǔ nuán   chà   xiān fàn    jǐ   shuò hóng  zhuāng dān rèn fū
  奵 奺 奻 奼 奾 奿 妀 妁 妅 妆 妉 妊 妋
jìng yán hài  wèn   zhōng pā kēng zhòng jìn    yún fǒu   chī yuè
妌 妍 妎 妏 妐 妑 妔 妕 妗 妘 妚 妛 妜 
zhuāng yàn nà xīn    fén  yú  fēng  yuán wǔ guī  bá  nī  zhóu zhuó
 妆 妟 妠 妡 妢 妤 妦 妧 妩 妫 妭 妮 妯 妰 
zhāo dá nǐ yuàn tǒu   xuán zhí    ē mò bì  shēn  ē hé xū  fá    zhēng
妱 妲 你 妴 妵 妶 妷 妸妺妼 妽 妿姀 姁 姂 姃 
mín bàn mǔ fū    líng    zǐ  zǐ  rǎn   shān  yāng mán sì   zī  jù  shān
姄 姅 姆 姇 姈 姉 姊 姌 姗 姎 姏 姒 姕 姖 姗 
pīn rèn    dòng shū jí    gāi    xiàng huá juān   jiāo  gòu  lǎo    jiān
姘 姙 姛 姝 姞 姟 姠 姡 姢 姣 姤  奸 
jiān yí     nián zhí    zhěn jī    xiàn  héng  guāng jūn kuā yàn mǐng
 姧 姨 姩 侄 姫 姬 姭 姮 姯 姰 姱 姲 姳 
liè    pèi   è yòu yán chà xiān yīn    shí  guǐ   quán sōng  wēi hóng
姴 姵 姶姷 姸 姹 姺 姻 姼 姽 姾 娀 威 娂 
yà ráo luán     pīng  xiàn  shào  lǐ   chéng xiē  máng  fū suō wǔ wěi
娅 娆 娈 娉 娊 娋 娌 娍 娎 娏 娐 娑 娒 娓 
kè lài    chuò   tǐng   xíng nán yú  nà pōu něi juān   shēn zhì hán
娔 娕 娖 娗 娙 娚 娱 娝 娞 娟 娠 娡 娢 
dì  zhuāng  é pín   tuì mǎn miǎn wú yán   yán  yú    sì yú wā
娣 娤 娥娦 娧 娨  娪 娫 娬 娮 娯 娰 娱 娲
lì      xián jū   shuì  qī  xián   zhuó dōng  lù  ǎi    ē ē  lóu mián cóng
娳 娴 娵 娷 娸 娹 娺 娻 娽 娾 娿婀 娄 婂 婃 
pǒu  jú  cǎi    líng  xiāo shū qǐ  huī   fù  wǒ wǒ tán   fēi   fēi   jié
婄 婅 婇 婈 婋 婌 婍 婎 婏 婐 婑 婒 婓 婔 婕 
tiān ní   quán  jìng     jīng qiān   diàn  xìng hù wān   lái   bì  yīn
婖 婗 婘 婙 婛 婜 婝 婞 婟 婠 婡 婢 婣 
zhōu nào fù   jìng lún   yàn lán  kūn   yín  yà   jū   lì  diǎn   xián
婤 婥 妇 婧 婨 婩 婪 婬 娅 婮 婯 婰 婱 
huɑ huà chán shěn    tíng  dàng yǎo wù nàn chuò  jiǎ   xù yú
婲 婳 婵 婶 婷 婸 婹 婺 婻  婽 婿 媀
wéi dì   měi róu  dān  ǎo huī   wò qián  chūn miáo  fù  jiě   duān
媁 媂 媄 媃 媅 媪  媈 媉 媊 媋 媌 媍 媎 媏 
yí   zhòng méi huáng mián  ān   yīng xuān jiē wēi    mèi  yuàn zhēng
媐 媑 媒 媓 媔 媕 媖 媗 媘 媙 媚  媜 
qiū    zhēng tí  xiè  duò   liàn mào rǎn    sī  piān wèi wā  cù  hú ǎo
媝 媜 媞 媟 媠 媡 媢 媣 媤 媥 媦 娲 媨 媩 媪
jié   bǎo xū  yú guī  chú  yáo   pì   xí  yuán  yìng  róng rù chī    liú
媫 媬 媭 妫 媰 媱 媲 媳 媴 媵 媶 媷 媸 媹 
měi pán  ǎo gòu kuì qín     zhēn  yuán jiē   róng míng    yīng  jí  
媺 媻 媪 媾 媿 嫀 嫃 嫄 嫅 嫆 嫇 嫈 嫉 嫊
niǎo  xián  tāo   páng páng láng nǎo   biáo ài    pì pín  pín    yì piáo
 嫋 嫌 嫍 嫎 嫎 嫏 嫐 嫑 嫒 嫓嫔 嫔 嫕 嫖 
yì   piáo yù   léi &nbsnbsp;xuán màn  yī  zhāng   zhāng kāng yōng nì    lí 
嫕 嫖 妪 嫘 嫙 嫛 嫜 嫜 嫝 嫞 嫟 嫠 嫡
guī yān   jìn   zhuān  cháng zé hān  zé nèn lào   mó  zhē zhē hù
嫢 嫣 嫤 嫥 嫦 嫧 嫨 嫧嫩 嫪 嫫 嫬 嫬 嫭

 


hù  ào nèn  qiáng  mā piè gū piè  wǔ  qiáo duò zhǎn  miáo xián
嫮 嫯 嫰 嫱 嫲 嫳 嫴嫳 妩 嫶 嫷 嫸 嫹 嫺 
xián mò xián liáo lián huà guī dēng zhí xū yī huà xī kuì
娴 嫼 娴 嫽 嫾 嫿 妫 嬁 嬂 嬃 嬄 嬅 嬆 嬇 
ráo xī yàn chán jiāo měi fàn fān xiān yì huì jiào fù shì
娆 嬉 嬊 婵 娇 嬍 嬎 嬏 嬐 嬑 嬒 嬓 嬔 嬕 
bì shàn suì qiáng liǎn qióng xīn niǎo dǒng yǐ cān ài niáng
嬖 嬗 嬘 嫱 嬚  嬜 嬝 嬞 嬟 嬠 嫒 嬢 
níng mó tiǎo chóu jìn cí yú pín róng rú nǎi rú yān tái yīng
嬣 嬷 嬥 嬦 嬧 嬨 嬩 嫔 嬫 嬬 嬭 嬬 嬮 嬯 婴 
qiàn niǎo yuè yíng mián kākāā mó shěn xìng nì dú liǔ yuān
嬱 嬲 嬳 嬴 嬵 嬶 嬷 婶 嬹 嬺 嬻 嬼 嬽 
lǎn yàn shuāng líng jiǎo niáng lǎn qiān yīng shuāng yīng
嬾 嬿 孀 孁 孂 娘 孄  孆 孇 孆 
xié huān mǐ luán lí mǐ yǎn zhú lǎn 
孈 孉 孊 娈 孋 孊 孍 孎 孏

 
子部:
jié jué jué mā fú bó zī xìn sì sì tāi bāo nú xué you zhuǎn
孑 孒 孓 孖 孚 孛 孜 孞 孠 孠 孡 孢 孥学 孧 孨 
luán sūn nāo miē cóng qiān shú chán yā zī nǐ fū zī lí xué
孪 孙 孬 孭 孮 孯 孰  孲 孳 孴 孵 孶 孷 学 
bò nái niè niè yīng ? 
孹 孻 孼 孽 孾 ?

宀部:
 guǐ qióng tū ròu yǎo yí jǐng zhūn zhǔ hóng shí yòu yí
宄 宆 宊 宍 宎 宐 宑 宒 宔 宖 実 宥 宧
tiǎo shǐ chéng qún xiāo zhà bǎo cài chén huāng mì kòu cǎi
宨 宩 宬 宭 宯 宱 宲 宷 宸 宺 宻 宼 寀 
zǎn yuān qīng hè zhēn jiàn níng bìng huán shí nìng jìn níng
寁 寃 寈 寉 寊 寋 寍 寎 寏 寔 寕 寖 寗 
zhì yǔ bǎo níng qǐn lóu guǎ hū liáo shí níng zhài shěn wěi
寘 寙 寚 寜 寝 寠 寡 寣 寥   寨 审 寪 
xiě kuān huì liáo jùn huán yì huán yí bǎo qīn chǒng bǎo
写 宽 寭 寮 寯 寰 寱 寰 寲寳 寴 宠 宝 
fēng bǎo 
寷 宝  


寸部:
luè duì pǒ zhuān fū kè jiāng zhuān xún shù duì dǎo 
寽 対 尀 専 尃 尅  专 尌 对 导 


小部:
 jié ěr gǎ shú mó gá liáo xiǎn xiǎn 
尐 尒 尕 尗 尛 尜 尞 尟 尠 

尢部:
wāng yóu liào liào méng wāng wāng wāng gà yáo duò kuǐ zhǒng
尣 尥 尦 尨 尩 尪 尫 尬 尭 尮 尯 尰 
gān gǔ gān tuí gān gān 
尲 尳 尴 尵 尶 尴 
 

尸部:
wěi xì jiè tián qū tì shī shǐ jī xiè zhěn xì ní xī uu mǎn
尾 屃 届 屇 屈 屉 屍 屎 屐 屑 屒 屓 屔 屖 屗屘 
ē lòu píng tì fèi xiè fèi xiè lǚ xǐ céng lǚ jù xiè jù
屙屚  屉 屝 屟 屝 屟 屡 屣 层 履 屦 屧 屦
juē liáo juē shǔ xì 
屩 屪 屫 屭 
 

山部:
ái chè nì wā xiān lì àn huì huì lóng yì qǐ rèn wù hàn shēn
敳 屮 屰 屲 屳 屴 屵 屶 屷  屹 屺 屻 屼 屽 屾 
yǔ yin yuè bǎn yǎo áng yá wù jié è jí qiān fén wán qí cén
屿 岃 岄 岅 岆 岇 岈 岉岊 岋岌 岍 岎 岏 岐 岑 
qián qí chà jiè qū xiàn ào lán bā zuò zuò yǎng jù gāng kě
岒 岓 岔 岕 岖 岘 岙 岚 岜岝 岞 岟 岠 冈 岢
gǒu xuè pō lì tiáo qū fú xiù jiǎ tuó pī ào kuàng qū hù pò
岣 岤 岥 岦 岧 岨 岪 岫 岬 岮 岯岰 岲 岴 岵 岶
mín tiáo lǐng dī ping dōng zɑi kuī xiù mǎo tóng xué yì
岷 岹 岺 岻 岼 岽 岾 岿 峀 峁 峂 峃 峄
biɑn hé bā luò è fù xún dié lù ěn ér gāi quán dòng yí gù
 峅 峆 峇 峈 峉峊 峋 峌 峍 峎 峏 峐 峑  峓 崓
]ān wéi huán mì zhì lǐ fǎ tóng wéi yòu qiǎ lǐ yáo qiáo
]峖 峗 峘 峚 峛 峜 峝 峞 峟 峠 峢 峣 峤 
zhēng luán jiāo é é yù bū xié qiào qūn fēng fēng náo lǐ
 峥 峦 峧 峨峩峪 峬  峭 峮 峯 峰 峱 峲
yóu xiàn róng dǎo shēn chéng tú gěng gào xiá yín yǔ làng
峳 岘 峵 岛 峷 峸 峹 峺 峼 峡 峾 峿 崀 
kàn láo lái xiǎn què kōng chóng chóng tà lín huà jū lái
崁 崂 崃 崄 崅 崆 崇 崈 崉 崊 崋 崌 崃 
qí mín kūn kūn zú gù cuī yá yá gǎng lún lún líng jué duō
崎 崏 崐 昆 崒 崓 崔 崕 崖 崘 仑 崚 崛 崜 
zhēng guō yín dōng hán zhēng wěi xiáo pí yān sōng jié bēng
 崝 崞 崟 崠 崡 峥 崣 崤 崥 崦 崧 崨 崩 
zú jué dōng zhǎn gù yín zī zè huáng yú wēi yáng fēng qiú
崪 崫 崬 崭 崮 崯 崰 崱 崲 嵛  崵 崶 崷 
yáng tí yǐ zhì shì zǎi yǎo è zhù kān lǜ yǎn měi hán jī
崸 崹 崺 崻 崼 崽 崾 崿嵀 嵁 嵂 嵃 嵄 嵅 嵆
jī huàn tíng shèng méi qiàn wù yú zōng lán kě yán yán wěi
嵇 嵈 嵉 嵊 嵋  嵍 嵎 嵏 岚 嵑 嵒 嵓 
zōng chá suì róng ke qīn yú qi lǒu tú cuī xī wěng cāng dàng
嵕 嵖 嵗 嵘 嵙 嵚 嵛 嵜嵝 嵞 嵟 嵠 嵡 嵢 嵣 
róng jié ái liú wù sōng qiāo zī wéi bēng diān cuó qiǎn yǒng
嵤 嵥 嵦 嵧 嵨 嵩  嵫嵬 嵭 嵮 嵯 嵰 嵱 
niè cuó jí shi ruo sǒng zōng jiàng liáo kāng chǎn dì cēn
嵲 嵳 嵴 嵵 嵶 嵷 嵸 嵹 嵺 嵻 嵼 嵽 嵾 
dǐng tū lǒu zhàng zhǎn zhǎn áo cáo qū qiāng wěi zuǐ dǎo
嵿 嶀 嵝 嶂 嶃 崭 嶅 嶆 岖 嶈 嶉 嶊 嶋 
dǎo xí yù pèi lóng xiàng céng bō qīn jiāo yān láo zhàn lín
嶌 嶍 嶎 嶏 嶐 嶑 嶒 嶓嶔 嶕 嶖 崂 嶘 嶙 
liáo liáo jīn dèng duò zūn qiáo jué yáo jiāo yáo jué zhān
嶚 嶛 嶜 嶝 嶞 嶟 峤 嶡 嶢 嶣 嶤 嶥 嶦 
yì xué náo yè yè yí niè xiǎn jí xiè kě guī dì ào zuì wei
峄 嶨 嶩 嶪 嶫 嶬 嶭 嶮 嶯嶰 嶱 嶲 嶳 嶴 嶵 嶶 
nì róng dǎo lǐng jié yǔ yuè zhǐ ] jié lì xī lóng lóng diān
 嵘 嶹 岭 嶻 屿岳 帋 ] 巀 巁 巂 巃 巄 巅 
yíng xī jú chán yǐng kuī yán wēi náo quán chǎo cuán luán
巆 巇 巈 巉 巊 岿 巌 巍 巎 巏 巐 巑 峦 
diān diān niè yán yán yǎn kuí yǎn 
巓 巅 巕 巖 巗 巘 巙 巚 
 

巛部:
 chuān kuài chuān zhōu huāng jīng xún cháo cháo liè nǎo 
 巛 巜 川 州 巟 巠 巡 巢 巣 巤 匘 

工部:
  gexi pu bu qiú qiú 
巪 巬 巭 巯 巯 

己已巳部:
 zhī zhāo yí jǐn xùn xi xùn 
巵 巶 巸 卺 巺 巼 巽 


巾部:
 fú zā bì dīng niè fēn pà zhǐ hù dàn wéi tǎng dài mò pèi
巿 帀 币 帄 帇 帉 帊 帋 帍帎 帏 帑 帒 帓 帔 
bō zhì zhǒu zhǒu mò yì yì píng qià juǎn rú shuài shuì qiào
帗 帙 帚 帚 帞 帟帠 帡 帢 帣 帤 帅 帨 帩 
zhēn qún dài guī chóu píng jiǎn wān dài wéi shà qí zé guó
帪 帬 帯 帰  帲 帴 帵 带 帷 帹 帺 帻 帼 
mào zhǔ hóu zhēn zhèng mì wéi wò fú yì bāng píng die gōng
帽 帾 帿  幁 幂 帏 幄 幅 幆 幇 幈 幉 幊 
pán huǎng tāo mì jià téng huī zhōng shān biāo guó zé mù
幋 幌 幍 幎 幏 幐 幑 幒 幓 幖 帼 帻 幙
bāng zhàng jǐng chǎn fú zhì hū fān zhuàng bì zhɑng mì qiāo
幚 幛 幜 幝 幞 帜 幠 幡  幤 幥 幦 幧 
chān fén méng bāng chóu miè chú jié xiǎn lán 
幨 幩 幪 帮  幭 幮 幯 幰 幱 

干部:
kāi bìng xìng gàn 
开 幷 幸 

幺部:
  jǐ 
几 

广部:
 pǐ tīng zè guǎng zhuāng me bì qín dùn guǐ yǎ bài jiè wǔ
庀 庁 庂 広 庄 庅 庇 庈 庉 庋 庌 庍 庎 庑
páo yā cì tóng páng xiáng yǐ zhì tiāo zhì xiū xiāo tú guǐ
庖 庘 庛 庝 庞 庠 庡 庢 庣 庤 庥 庨 庩 庪 
kù máng yóu bū bìng chěng lái bì jī ān tuǒ sōng shù qǐng
库 庬 庮 庯 庰 庱 庲 庴 庵 庹 庺 庻 庼 
yù miào sōu cè fèi jiù è wěi liù shà sōu zhì bù qǐng jiù
庽 庿 廀 廃 厩 廅 廇 廋 廌 廍 廎 廏 
jiù jǐn áo kuò lóu yìn liào dài lù yì chú chán tú sī xīn
廐 廑 廒 廓 廔 廕 廖 廗 廘 廙厨 廛 廜 廝 廞 
miào chǎng wǔ fèi x kuài bì qiáng xiè lǐn lǐn jiǎn ] ji
庙 厂 庑 废 廤 廥 廦 廧 廨 廪 廪 弿 ] 廭
yǐng xiān tīng yōng lí tīng 
廮 廯 廰 廱 廲 厅 

廴部:
  xún dí huí nǎi huí 
廵 廸 廻 廼 廽 

廾部:
  niàn biàn fèn jǔ yān zàng 
廿 弁 弅 弆  弉 

戈部:
  yì yī èr sān èr shì shì 
弋 弌 弍 弎 弐弑 弑 

弓部:
  diào hù wū tuí jiàng bà shěn jué tāo fǔ dǐ xián chāo nǔ
吊 弖 弙弚 弜 弝 弞 弡 弢 弣 弤 弦 弨 弩
jìng zhěn yi mǐ quān shāo xuān jìng diāo jiàng péng bì bì
弪 弫 弬 弭 弮 弰 弲 弪 弴 弶 弸 弻 弼
shè jiǎn gòu ge fā bì kōu jiɑn biè xiāo dàn guō jiāng hóng
弽 弿 彀 彁 彂 彃 彄 彅 彆 彇 彉  彋 
mí kuò wān jué 
 弯 彏 


彐部:
  jì lù tuàn huì zhì huì huì yí yí yí yí huò huò 
彑 彔 彖 彗 彘 汇 彚 彛 彜 彝 彞 彟 彠 


彡部:
  shān wén yù chī diāo péng yǒng piāo chī 
彡 彣 彧 彨 雕  彮 彯 彲 

彳部:
  chì zhuó tuǒ jí páng zhōng yì wǎng chè dī líng cú wǎng
彳 彴 彵 彶  彸 役 彺 彻 彽 彾 徂 徃 
xī xùn yáng hòu wā chěng zhì jìng tú cóng cóng lái cóng
 徉 後 徍 徎 徏 径 徒 従 徔 徕 徖 
xǐ uu jì cháng zhì cóng zhōu lái yù xiè jiè jiàn shì jiǎ
徙 徚 徛 徜 徝  徟 徕 御 徢 徣 徤 徥 徦 
biàn huáng fù xún wěi bàng yáo wēi xī zhēng piào chí dé
徧 徨 复 循 徫  徭 徯 徰 徱 徲 徳
zhēng zhǐ bié dé chōng chè jiǎo huì jiǎo huī méi lòng xiāng
 徴 徶 德 徸 彻 徺 徻  徽 徾 徿 忀 
bào qú 
忁 忂 

心部:
  xīn dàn yīn lè rén dāo dìng gǎi rén chàn tǎn tè tuī gān
忄 惔 愔 忇 忈 忉 忊 忋 忎 忏 忐 忑 忓 
yì tài cǔn xī fān yīng tiǎn mǐn mín chōng wù jí xì jiá wán
忔 忕 忖 忚 忛 応 忝 忟 忡 忢 忣 忥 忦 忨 
cōng sōng yù biàn zhì qí cuì chén tài tún qián niàn hún
忩  忬 忭 忮 忯 忰 忱 忲 忳 忴 念 忶 
xiōng niǔ wǎng xiān xīn kāng kài fèn sǒng wǔ òu chàng chuàng
 汹 忸  忺 忻 忼 忾 忿 怂 怃 怄 怅 怆 
jù yì bǎo chāo mín pēi zuò yàng kòu bàn náo zhēng bù tiē
怇 怈 怉 怊 怋 怌 怍 怏 怐 怑 怓  怖 怗 
gù hù jù dá yóu dì yí tū yóu fū pēng ní fú xì bì yōu qiè
怘 怙 怚 怛 怞 怟 怡 怢 怣 怤 怦 怩 怬 怭 怮 怯 
xuàn bǐng huǎng xù chù pī shù xī tān yong duì hēng ] yì
怰 怲 怳 怴 怵 怶 怷 怸 怹 怺 怼 悙 ] 怿
shì nèn xún shì xì lǎo héng kuāng móu zhǐ xié tiāo huǎng
恀 恁 恂 恃 恄 恅 恒 恇 恈 恉 恊 恌 恍 
dié hào guǐ héng xī xiào sī hū qiū yàng huì huí chì jiá
恎 恏 恑 恒 恓 恔 恖 恗 恘 恙 恚 恛 恜 恝 
yí xiōng guài lìn shàng nǜ dòng tián quán qià yuè pēng
恞 汹 恠 恡 恦 恧  恬 恮 恰 恱 恲 
dé qiū yān kǎi cè yùn máng yǒng yǒng yuān pī kǔn qiāo yuè
恴 恷 恹 恺 恻 恽 恾 恿 悀 悁 悂 悃  悦 
yù tú jiè zhé lìn tì hàn hào qiè tì bù yì qiàn xī bèi mán
悆 悇 悈 悊 悋 悌 悍 悎 悏 悐悑 悒 悓 悕 悖 悗 
yī hēng sǒng quān chěng kuī wù wù lí liàng cōng yì lì nǎo
悘 悙 悚 悛 悜 悞 悟 悡 悢 悤 悥 悧 悩 
è què qiān wù cóng fěi dé cuì chàng lì guàn guàn xìng dào
悪悫 悭 悮 悰 悱 悳悴 怅 悷 悹 悺 悻 悼 
qī kōng tiǎn lún xī kǎn gǔn nì chóu dūn guǒ zhān jīng wǎn
凄 悾 悿 惀 惁 惂 惃 惄 惆 惈 惉 惊 惋 
yuān jīn jì lán yù huò hé quán dàn tì tì niàn wǎng chuò
惌 惍 惎 惐 惑 惒 惓 惔 惕 惖 惗 惘 惙 
hū hūn xī chǎng xīn huì è ruǐ zǒng jiān yǒng diàn jù cǎn
惚 惛 惜 惝 惞 惠 惢 惣 惤 惥 惦 惧 惨 
chéng dé bèi qiè dàn nǎo yùn zhuì dié huáng chǔn qióng xīng
 惩 惪 惫 惬 惮 恼 恽 惴 惵 惶 惷 惸 惺 
biǎn hūn zōng tí qiǎo bèi xuān wēi gé qiān wěi yú bì xuān
惼 惽 惾 惿 愀 愂 愃 愄 愅 愆 愇 愉 愊 愋 
huàn mǐn bì miǎn yǒng kài dàng è chén mào kè kè ài qiè yǎn
愌 愍 愎 愐 愑 愒 愓 愕愖 愗 愘 愙 爱 惬 愝 
nuò yùn còng sāi lèng ying kuì kuì què gōng yún sù shuò
愞 愠 愡 愢 愣 愥 愦 愧 悫 愩 愪 愫 愬 
qí yáo sǒng huàng jí gǔ jù chuàng nì xié kǎi zhěng yǒng
愭 愮 愯 愰 愱 愲 愳 怆 愵 愶 恺 愸 愹 
cǎo xùn shèn bó kài yuàn xì hùn yǒng yǎng lì cǎo tāo yīn
愺 愻 愼 愽 忾 愿 慁 慂 慃 栗 慅 慆 慇 
cí xù qiè tài yùn mǐng gōng shè cóng piào mù guó chì cǎn
慈 慉 慊 态 愠 慏 慐 慑 慒 慓 慔 慖 慗 惨 
cán cán cuī mǐn tè zhāng tòng ào shuǎng màn què zào jiù
慙 惭 慛 慜 慝 慞 恸 慠 慡 慢 悫 慥 慦 
huì kǎi lián òu sǒng jìn mǐn  shāng wèi tuán mán qiān shè
慧 慨 慩 怄 怂 慬 悯 慯 慰 慱 慲 悭 慴 
yōng qìng kāng dì zhí lóu juàn qī qī yù píng liáo còng yōu
慵 庆 慷 慸 慹 慺 慻 戚 慽欲 慿 憀 憁 忧 
chōng zhī tòng chēng qì qū péng bèi biē qióng jiāo zēng
 憃 憄 憅 憆 憇憈 憉 惫 憋 憌 憍 憎 
chì lián píng kuì huì qiáo chéng yìn yìn xǐ xǐ dàn tán duò
憏 怜 凭 愦 憓 憔 憕 憖 憗 憘 憙 惮 憛 憜 
duì duì sù jué cè xiāo fān fèn láo lào chōng hān qì xián
憝 憞 憟憠 憡 憢 憣 愤 憥 憦 憧 憨 憩 憪 
mǐn jǐng liáo wǔ cǎn jué cù xiàn tǎn shéng pī yì chù xiān
悯 憬 憭 怃憯 憰 憱 宪 憳 憴 憵 忆 憷 憸 
náo dàn tǎn jǐng sōng hàn jī wèi xuān dǒng qín qín jù cǎo
憹 憺 憻 憼 憽 憾 憿 懀 懁 懂 懃 懄 懅 懆 
kěn xiè yìng ào mào yì lǐn sè jùn huái mèn ài lǐn yān guō
恳 懈  懊 懋 怿 懔 懎 懏 懐 懑 懓 懔 懕 懖 
xià chì yú yìn dāi mèng ài méng duì qí mǒ lán mèn chóu zhì
懗 懘 懚 懛 懜 懝 懞 怼 懠 懡 懢 懑 懤 懥 
nuò nuò yān yǎng bó zhì kuàng kuǎng yōu fū liú miè chéng
懦 懧 恹 懩 懪懫 懬 懭 懮 懯 懰 懱 惩 
huì chàn měng lǎn huái xuán ràng ràng chàn jì jù guàn shè
懳 懴 懵 懒 怀 悬 懹 懹 忏 懻 惧 懽 慑 
yì liàn nǎn mí tǎng jué gàng gàng gàng
懿 恋 戁 戂 戃 戄 戅   

戈部:
yuè wù jiān xū shù róng gē jiān qiāng yù huò qiāng dòng
戉 戊 戋 戌 戍 戎 戓 戋 戕 彧 或  戙 
jiá dié zéi jiá jǐ zhí kān jí kuí gài děng zhàn qiāng gē
戛 戜 戝 戞 戟 戠 戡 戢 戣 戤 戥 戦  戨
jiǎn jié yù jiǎn yǎn lù hū zhàn hū xì chuō dài qú hù bù
戬 截 戫 戬 戭 戮 戯 战 戱 戳 戴 戵 户 部
hù è shì tì mǎo hù lì diàn jiōng shǎng yí yǐ hù yǎn 
 戸 戹戺 戻 戼 戽 戾 扂 扃 扄 扅 扆 扈扊 
 
扌部
 
yóng shè zhā qiú lè fǎn meru zài zhàng diǎo yū kūwūyū
顒  扏 扐 払 扖 扗 扙 扚 扜 扝 
gǎn shēn chā yǐ gǔ kòu wù dèn qiān te mén niǔ bàn chě rǎo
 扟 扠 扡扢 扣 扤 扥 扦 扨扪 扭 扮 扯 扰 
qián jiá yú ào xī pī zhǐ zhì dèn yǎn jiǎn huán ] wěn gǔ
扲 扴 扵 扷 扸 批 扺 扻 扽 抁 挸 瓛 ] 抆 
yuè jué qìn dǎn zhěng yǔn wán nè póu dǒu póu ǎo ze tuán
抈 抉 抋 抌 抍 抎 抏 抐抔 抖 抙 抝 択 抟 
kōu lún qiǎng yun hù bào bǐng zhǐ pēng nán bù tái zhěn yāng
抠  抣 护 报 抦 抧 抨 抩 抪 抬 抮 抰 
bào hē nǐ yè dǐ chì pī jiā mèi chēn chōu qū mǐn zhù jiā
抱 抲 抳 抴 抶 抷 抸 抺 抻 抽 抾抿 拀 拁 
zhà zhǔ mǔ niān fǔ bàn līng ná qián tuò tuō niù jū zhuō
拃 拄 拇 拈 拊 拌 拎 拏 拑 拕 拘 拙 
pīn bài dǐ jù kuò lǒng jiǎn qiá nǐng zé qiān hén kuò shì
 拝 拞 拠 拡 拢 拣 拤  拪 拫 括 拭 
jié zhěng nǐn gǒng gǒng quán shuān cún zā kǎo yí xié cè
拮 拯 拰 拱 拲 拳 拴 拵 拷 拸 拹 拺
huī pīn zhuài shí ná bāi guà zhì kuò duò duǒ qiè nòng zhèn
拻 拼  拿挀 挂 挃 挄 挅 挆 挈 挊 挋 
gé jiào kuà dòng ná liè zhā lǚ dié jué lieri jǔ zhì luán
挌 挍 挎 挏 挐挒 挓 挔 挕 挗 挘 挙 挚 挛 
yà wō tà jiā náo dǎng jiǎo zhèng xián yǔ āi tuō nuó cuò
 挠  挢  挦 挧 挩 挪 挫 
bó gěng tǐ chéng suō suō qiān měi nòng jū bàng jiǎn yì tǐng
挬 挭 挮 挰 挱  挳 挴 挵 挶 挷 挸 挹 挺 
shān ruó wǎn jiā chā péng jiǎo wǔ jùn jū tǒng kǔn huò tú
挻 挼 挽 挿 捀 捁 捂 捃 捄 捅 捆 捇 捈
póu lǚ bā hàn shāo niē juān zè sǒng yé jué bǔ wán bù zùn
捊 捌捍 捎 捏 捐 捑 捒 捓 捔 捕 捖 捗 捘 
yè zhāi lǚ sōu tuō lāo sǔn bāng jiǎn huàn dǎo wei wàn qín
捙 捚 捛 捜 捝 捞 损 捠 捡 换 捣 捤 捥 捦 
pěng yóng shè liè mín mén fǔ bǎi dáo wǒ ái juàn yuè zǒng
捧 顒 捩 捪 扪 捬 捭 捯 捰 捱 捳 捴 
chēn chuí jié tū bèn nà niǎn ruó zuó wò qī xiān chéng diān
捵 捶 捷 捸 捹 捺 捼 捽 捾 捿 掀 掁 掂 
sǎo lún qìng gāng duō shòu diào póu dǐ hùn jǐ qiā qí pái
  掅 掆  授 掉 掋 掍 掎 掐 掑 排 
shū qiān líng yà yè jué zhèng liǎng guà niè huò yàn zhěng
掓 掔 掕 掗 掘  掚 挂 掝 掞 掟 
lüě cǎi tàn chè bīng tì cuò zōu jū tiàn qián kèn bāi pá
 采 探 掣 掤 掦措 掫 掬 掭 掮 掯 掰 掱
jiē lǔ guó ming jié dǎn mēng chān sāo guàn pèng yuàn nuò
掲 掳 掴 掵 掶  掹  掻 掼 掽 掾 掿 
jiǎn zhēng jiū jiān yán yú kuí nǎn hōng róu pì wēi sāi zòu
拣 揁 揂 揃 揅 揄 揆 揇 揈 揉 揊 揋 揌 揍 
xuān miáo tí niē shì zǒng zhèn yī xún huáng biàn yáng yǎn
揎 描 揑 揓 揔 揕 揖 揗 揘 揙 扬 揜 
zuàn ǎn xū yà ké jí dì lá là chéng jiū wǔ ^ chòng xiāo dié
揝 揞 揟 揠 揢 揤 揥 揦 揧 揨 揫 捂 ^ 揰 揱 揲 
xiē yuán jiàn yé chā zhā bèi yáo wēi bèng lǎn wèn qìn chān
揳 援 揵 揶 揷 揸 揺 揻 揼 揽 揾 揿 搀 
gē lōu zǒng gèn jiǎo gòu qìn róng què chōu chuāi zhǎn sǔn
搁 搂 搃 搄 搅 搆 搇 搈 搉 搊 搋 搌 损 
sūn bó chù róng péng cuō sāo kē cuō kē yáo dǎo zhī nù xié
搎 搏 搐 搑  搓 搔 搕 搓 搕 摇 捣 搘 搙 
jiān qiǔ gǎo xiǎn shuò sǎng jìn miè è chuí nuò shān tà jié
搛 搝 搞 搟 搠 搡 搢 搣 搤搥 搦 搧 搨 搩 
táng pán bān dā lì tāo hú zhì wā huá qiān wèn qiǎng shēn
搪 搫 搬 搭 搮 掏 搰 搱 搲 搳 搴 搵  搷 
zhēn è nuò quán chá zhà gé wǔ èn shè gāng shè shū bǎi yáo
搸 搹搻 搼 搽 搾 搿 捂 摁 摂 摃 摄 摅 摆 摇 
bìn sōu tān shā chǎn suō jiū chōng chuāng guó bìng féng
摈 摉 摊 摋 摌 摍 摎 摏 摐 掴 摒 摓 
shuāi dì qì sōu zhāi liǎn chēng chī guàn lù luò lōu zǒng
 摔 摕 摖 摗 摘 摙 摚 摛 掼 摝 摞  摠 
gài hù zhā qiāng tàng huà cuī nái mó jiāng guī yǐng zhí
摡 摢 摣 摤 摥 摦 摧 摨 摪 摫 摬 摭 
áo zhì niè mán chàn kōu chū shè tuán jiǎo mō mó zhé chān
摮 挚 摰 摱 摲 抠 摴 摵 抟 摷 摸 摹 摺  
kēng biāo jiàng yáo gòu qiān liào ji yīng juē piē piě lāo
摼  摾 摿 撀 撁 撂 撃 撄 撆 捞 
dūn xiàn ruán guì zǎn yì xián chēng chēng sā náo náo
撉 撊 撋 撌 撍 撎 撏 撑 撑 挠 挠 
hòng sī hàn héng dā zǔn niǎn lǐn chéng huī zhuàng jiǎo jǐ
撔 撕 撖 撗 撘 撙  撛 撜 撝 撞 挢 撠
cāo dǎn dǎn chè bō chě juē xiāo liáo bèn fǔ qiào bō cuō
撡 撢 撤 拨 撦 撧 撨 撩 撪 抚 撬 播 
zhuó zhuàn wěi pū qìn dūn niǎn huá xié lū jiǎo cuān tà hàn
撯 撰 撱 扑 揿 撴 撵 撶 撷 撸 撹 撺 挞 撼 
qiào wō jiǎn gǎn yōng lèi nǎng lǔ shàn zhuó zé pǔ chuò jī
撽 捡 擀 拥 擃 掳 擅 擆 擈 擉 击
dǎng sè cāo qíng qíng huàn jiē qín kuǎi dān xié yè pǐ bò
 擌  擎 擏 擐 擑 擒 擓 擕 擖 擗 擘
ào jù yè è mēng sòu mí jǐ tái zhuó dǎo xǐng lǎn cā jǔ yé
擛 擜 擝 擟 挤 擡 擢 擣 擤 擥 擦 擧 擨
rǔ yè yè nǐ huò jié bìn nǐng zhì jié kuò mó jiàn xié
擩 擪 擫 拟 擭 擮 摈  掷 擳 扩 擵 擶 撷 
là tān bǎi kòu ] lüè rǎo tī pān yǎng léi cā shū zǎn niǎn
擸 擹 摆 敂 ] 擽 扰 攀 攁 攂 攃 摅 攅 撵 
xiǎn jùn huō lì là huàn yíng lú lǒng qiān qiān zǎn qiān
攇 攈 攉 攊 攋 攌 攍 攎 拢 攐 攑  攓 
lán xiān yīng méi rǎng chān wěng cuān xié shè luó jùn mǐ
拦 攕 撄 攗 攘 搀 攚 撺 携 摄 攟 攠
chī zǎn luán tān zuàn lì diān wā tǎng jiǎo jué lǎn lì nǎng
攡  挛 摊 攥 攦 攧 攨 攩 搅 攫 揽 攭 攮 

支部:
  guì guǐ xún pū pū kǎo yōu yǐ gān bān pò diān kòu mǐn
攰 攱 攳 攴 攵 考 攸 攺 攼 攽 敀 敁 敂 敃 
wù hé cè mǐ chù gé xù chén shēn duó yǔ chì áo xù duó niè
敄 敆 敇 敉 敊 敋 敍 敐 敒 敓 敔 敕 敖 叙 敚 敜 
diǎn duō yì kě yàn qī tǒu xiào duō jiǎo yáng xiá mǐn zhú
敟 敡敤 敥 敧 敨 敩 敪 敫 敭 敮 敯 敱 
qiāo ái dí zhèn liáo qū xiòng yǐ jiǎo shàn jiǎo zhuó yì
敲 敳 敌 敶 敹 敺 敻 敼 敽 敾 敿 斀 
liǎn tái xiào xiào 
敛 斄  斆

文部:
  xué qí qí jué zhāi láng bān bān lán yǔ lán wěi 
斈 斉 斊 斍 斎 斏 斑 斒 斓 斔 斓 斖 

斗部:
 shēng liào jiǎ hú xié jiǎ yǔ zhēn jiào wò tiǎo dòu 
 斘 料 斚 斛 斝 斞 斟 斠 斡 斣 

斤部:
  yín qiāng qú zhuó zhǎn zhuó zhuó zhuó qín lín zhuó chù duàn
斦 斨 斪 斫 斩 斮 斱 斲 斳 斴 斵 斶 断 
zhú 

方部:
  chǎn háng pèi yóu mie qí zhān máo pèi pī liú fū fǎng
斺 斻 斾 斿 旀 旂 旃 旄 旆 旇 旈 旉 旊 
jīng nǐ zhào yǐ liú shāo jiàn eosi yǐ zhì fān piāo fān zhān
旍 旎 旐 旑 旒 旓 旔 旕 旖 旘 旙 旚 旛 旜 
kuài suì yú 
旝 旞 旟

无部:
  jì jì huò 
旡 旣 旤

日部:
  xié tiāo xún gā lá gàn hàn tái dì xū chǎn yáng shí mín mín
旪 旫 旬 旮 旯 旰 旱 旲 旳 旴 旵 旸 旹 旻 旼 
tūn chūn wǔ yún bèi zè bǎn jié shēng hù fǎng hào guì xuān
旽 旾 旿 昀 昁 昃昄 昅 升 昈 昉 昊 昋 昍 
fēn qǐn hū xīn yán zè fǎng tán shèn jù yáng zǎn ǎn ] pò
昐 昑 昒 昕 昖 昗 昘 昙 昚 昛 昜 昝 晻 ] 昢
zhěn líng chūn hào mèi mò biàn xù hūn zòng shì yù fèi yì
昣 昤 春 昦 昧 昩 昪 昫 昬 昮 昰 昱 昲 昳
mǎo nì chǎng wēn dōng ǎi bǐng áng zhòu lóng kuàng tiǎo cháo
昴 昵 昶 昷 昸 昹 昺 昻 昼 昽 昿 晀 晁 
shí huàng huǎng xuān kuí kuā jiǎo jìn zhì shǎng tóng hǒng
时  晄  晆  晈 晋 晊 晌 晍 晎 
yàn gāi xiǎng shài xiǎo yè yūn huī hán hàn jùn xiàn kūn
晏 晐 晑 晒 晓 晔 晖 晗 晘 晙 晛 晜 
zhòu xī shèng shèng bū zhé zhé wù wǎn huì hào tiǎn zhuó
昼 晞 晟 晠 晡 晢 晣 晤晥 晦 晧 晪 晫 
zuì zhǒu xī shǎn nǐ xī qíng qǐ guǐ zhěng yì ǎn wǎn lín liàng
晬 晭 晰 晱 晲 晳 晴 晵晷 晸 晹 晻 晼 晽 晾 
chēng wǎng xiǎo zàn fēi xuān gèng yí xiá yūn huī xǔ mín
 晿 暀 暁 暂 暃 暄 暅 暆 暇 晖 暊 暋 
kuí yē yìng dǔ wěi shǔ qíng mào nán jián nuǎn àn yáng chūn
暌 暍 暎 暏 暐 暑 暒 暓 暔 暕 暖 暗 暘 暙 
yáo suǒ pǔ míng jiǎo kǎi hào wěng chàng qì hào yàn lì ài
暚 暛 暜 暝 暞 暟 暠 暡  暣 暤 暥 暦 暧
jì jì mèn zàn xiè hào mù mù cōng nì zhāng huì bào hàn xuán
暨 暩 暪 暂 暬 暭 暮 暯 暰 暱 暲 暳 暵 暶 
chuán liáo xiān tǎn jǐng piē lín tūn xǐ yì jì huàng dài
 暷 暸 暹 暺 暻 暼 暽 暾 暿 曀 曁 曂 曃 
yè yè lì tán tóng xiǎo fèi shěn zhào hào yì xiàng xīng shēn
晔 曅 历 昙 曈 晓 曊 曋 曌 曍 曎 曏 曐 曑 
jiǎo bào jìng yàn ài yè rú shǔ méng xūn yào pù lì chén kuàng
曒 曓 曔 曕 暧 曗 曘 曙 曚 曛 曜 曞 曟 旷 
dié uu yàn huò lú xī róng lóng nǎng luǒ luán shài tǎng yǎn
曡 曢 曣 曤 曥 曦 曧 曨 曩 曪 曫 晒 曭 曮 
zhú 
曯 

曰部:
  yuē yuē yè hū hé shū cáo cáo sheng zēng cǎn xù huì yǐn qiè
曰 曱 曵 曶 曷 书 曹 曺 曻 曽 朁 朂 朄 朅 
fēn bì 
朆 朇

月部:
  ruǎn bān líng fěi qú uu nǜ tiǎo zhèn lǎng juān míng huāng
朊 朌 朎 朏 朐 朑 朒 朓 朕 朖 朘 朙 朚 
tūn jī yīng zōng wàng tóng lǎng lɑo méng lóng 
朜 朞 朠 朡 朢 朣 朤 朥 朦 胧 

木部:
 pin shù tewule rén bā zhào ] lì guǐ jiū bǐ chéng cì ru qiān
朩  朰 朲 朳 枛 ] 朸 朹 朻 朼 朾 朿 杁 杄 
yú gǎn wū chā shān xún fán zǐ rèn sháo tuō dì máng chī yì
 杇  杊 杋 杍 杒 杓 杔 杗 杘 杙
gū gōng yí qǐ jié mián wɑn lái jiu máng mà miǎo sì yuán
 杛 杝 杞 杢 杣 杤 来 杦 杧 杩 杪 杫 杬 
bèi jié dōng gǎo yǎo xiān chǔ chūn pá shū huà xīn niǔ zhù
杮 杰 东 杲 杳 杴 杵 杶 杸 杹 杺 杻 杼 
chǒu sōng wò jìn jī máo pí pī àng fāng fén yì fū nán xī
杽 枀 枂 枃 枅 枆 枇 枈 枊 枋 枌 枍 枎 枏 析
hù yá dǒu xín yāo ruì ě zhào cōng yùn huà shēng shū dì lì
枑 枒 枓 枔 枖 枘 枙 枛  枟 枠 枡 枢 枤 枥
lú jiǎn chéng sōng qiāng fēng zhān xiāo xiān píng tái xǐ
枦 枧 枨 枩 枪 枫 枬 枭 枮 枰 枱 枲
zhǐ guǎi xiāo jiā gǒu bāo mò yì yè yè shì niè bǐ tuó
枳 枴 枵 枷 枹 枺 枻 枼 枽 枾 枿 柀 柂
líng bǐng nǐ lā hé pán fán zhōng dài cí yǎng fù qī mào sháo
柃 柄 柅 柆 柇 柉 柊 柋 柌 柍 柎 柒 柕 柖 
sōng zhè xiá yòu shēn guì tuò zhà nán níng yǒng dǐ dié zǔ
柗 柘 柙  柛 柝 柟 柠 柡 柢柣 
dàn gū bù jiù āo jiǎn bā duò kē nài bì liǔ shān sì zhù bēi
柦 柧 柨 柩 柪 柬 柭 柮 柯 柰 柲 柳  柶 柷 柸 
shì guǎi zhā yǎo chēng jiù shì zhī liǔ méi lì róng shān
柹 柺 査 柼 柽 柾 柿 栀 栁 栂 栃 栄  
zɑo zhàn zhì lóng dòng lú ying lì yǒng xún qì chén lì yí
栆 栈 栉 栊 栋 栌 栍 栐 栒 栔 栕 栗 栘
xiáng zhèn lì sè guā kān bīng rěn bǎi rěn bìng zī chóu yì
 栙 栚 栛 栜 栞 栟 栠 栢 栣 栤 栥 栦 栧
cì xǔ zhū jiàn zuì ér ěr yǒu fá gǒng kǎo lǎo zhān liè yīn
栨 栩 株 栫 栬 栭 栮栯 栰 栱 栲 栳 栴 栵 栶 
hé zhī shì zāi luán fú jié héng guì guàng wéi rú ān juàn
栺 栻 栽 栾 栿桀 桂 桄 桅 桇 桉 桊 
yí kū zhì qióng sāng jiù xuè duò chuí móu zā sei ying jie
桋 桍 桎 桏 桒 桕 桖 桗 桘 桙 桚 桛 桜 桝 
liǔ zhàn yā ráo zhēn dàng qī huà guì jiǎng zhuāng xún suō
桞 桟 桠  桢 档 桤 桦 桧 桨 桩 桪 桫 
shā zhēn bēi tīng guā jìng bó bèn fú ruí tǒng jué xī láng
桬 桭 桮 桯 桰 桱 桲桳 桴 桵 桶 桷 桸 桹 
liǔ fēng qī wěn jūn gǎn sù liáng qiú tǐng yǒu méi bāng lòng
桺 桻 桼 桽 桾 梀 梁 梂  梄 梅 梆 梇 
pēng zhuāng zǎo ] tú zào āo gù bì dí hán zǐ zhī rèn bèi
梈 梉 枣 ] 梌 梍 梎 梏 梐 梑 梒 栀 梕 梖 
gěng jiǎn huàn wǎn nuó jiā tiáo jì xiāo lǚ kuǎn shāo chén
梗 梘 梙 梚 梛 梜  梞 枭 梠 梡 梢 梣 
fēn sōng mèng wú sì dòu qǐn yǐng suō jū tī xiè kǔn tuō chān
梤 梥 梦 梧 梩 梪 梫 梬 梭 梮 梯 械 梱  梴 
fàn wěi jìng lí bīn xiɑ xikimi táo zhì lái lián jiǎn tuō
梵 梶 梷 梸 梹 梺 梻 梼 梽 梾 梿 检 
líng lí qì bǐng lún cōng qiàn mián qí qí cǎi gùn chán dé
棂 棃 弃 棅 棆 棇 棈 棉 棊棋 棌 棍 棎 棏
fěi bàng bàng hūn zōng chéng zǎo jí lì péng yù yù gù jùn
棐 棒 棓 棔 棕 枨 枣 棘棙 棚 棛 棜 棝 棞 
dòng táng gāng wǎng dì què fán chēng zhàn qǐ yuān yǎn yù
栋 棠 棡 棢 棣 棤 棥 棦 栈 棨 棩 棪 棫
quān yì shēn chuí léng zhuō fú kē lái zōu zōu zhào guān
棬 棭 棯 棰  棳 棴 棵 棶 棷 棸 棹 棺 
fēn fén chēn qíng ní wǎn guǒ lù háo jiē chóu jǔ jú shèng
棻 棼 棽 棾 棿 椀 椁 椂椃 椄 椆 椇 椈 椉 
zuó liáng qiāng zhí zhuī yā jū jiāo zhuó zī bīn péng dìng
椊 椋 椌 植  桠 椐 椒 椓 椔 椕 椖 椗 
chǔ chɑng men huɑ jiǎn guī xì dú qiàn dɑo guì diɑn luó
椘 椙 椚 椛 検 椝 椞 椟 椠 椡 椢 椣 椤 
zhī quān mieng fu geng pèng shàn yí tuǒ sēn duǒ yē fù wěi
椥 椦 椧 椨 椩 椪 椫 椬椭 椮 椯 椰 椱 椲 
wēi duàn jiā zōng hán yí shèn xí yàn yǎn chuán jiān chūn
椳 椴 椵 椶 椷 椸 椺 椻 椼 椽 椾 椿 
yǔ hé zhā wò biǎn bì yāo guō xū ruò yáng là yán běn huī
楀 楁 楃 匾 楅 楆 楇 楈 楉 杨 楋 楌 楍 楎 
kuí jiè kuí sī fēng xiē tuǒ jí jiàn mù mào hú liàn léng
楏 楐 楑 楒 枫 楔 楕 楖 楗 楘 楜 楝  
tíng nán yú yóu méi sǒng yuán xuàn yīng zhēn pián dié jí
楟 楠 楡 楢 楣 楤 楥 楦 楧 桢 楩 楪 楫
jié yè chǔ bēi dùn yú zòu wēi méi dì jí jié lín jǔ shen
楬 业 楮 椑 楰 楲 楳 楴 极楶 林 榉 榊 
chu bī kǎi qiū yíng róu huáng lè hɑnizɑwu tui pǐn mule
榋 榌 楸 楹 楺 楻 楽  楾 楿 榀 榁 
tán lǎn wēn yú chèn lǘ jǔ shen chu bī xiè dɑo ] zhǎn fú
榃 榄 榅 榆 榇 榈 榉 榊 榋 榌榍 槝 ] 搌 榑
nuò mì láng róng gǔ jiàn jǔ tā yǎo zhēn bǎng shā yuán zǐ
榒 榓 榔 榕 榖 榗 榘 榙 榚 榛  榝 榞 榟
míng sù jià yáo jié huàng gàn fěi zhà qián mà sǔn yuán xiè
榠 榡 榢 榣 榤 榥 榦 榧 榨 榩 杩 榫 榬 榭 
róng shí zhī cuī wēn tíng liú róng táng què zhāi sī shèng
荣 榯 榰 榱 榲 榳 榴 榵 榶 榷 榸 榹 榺 
tà kē xī gǔ qī gǎo gǎo sūn pán tāo gé chūn diān nòu jí shuò
榻 榼 榽 榾 桤 槀 槂 盘 槄 槅 槆 槇 槈 槉 槊 
gòu chuí qiāng chá qiǎn huái méi xù gàng gāo zhuō tuó qiáo
构 槌 枪  槏 槐 槑 槒 槓 槔 槕 槖 槗 
yàng diān jiǎ kǎn zuì dɑo lóng bīn zhū sāng xí jī lián
様 槙 槚 槜 槝 槞 槠 槡 槢槣 连 
huì róng qiàn guǒ gài gài tuán huà qì sēn cuī pèng yǒu hú
槥 槦 椠 椁 槩 槪 槫 槬 槭槮 槯 槰 槱 槲
jiǎng hù huàn guì niè yì gāo kāng guī guī cáo mán jǐn dí
 桨 槴 槵 槶 槷 槸 槹 槺 槻 槼 槽 槾 槿 樀
zhuāng lè láng chén cōng lí xiū qíng shǎng fán tōng guàn
 桩  樃 樄  樆 樇 樈 樉 樊 樋 樌 
zé sù léi lǔ liáng mì lóu cháo sù kē chū táng biāo lù jiū
樍 樎 樏 樐 梁 樒 楼 樔 樕 樖 樗  标 樚 樛 
zhè zhā shū zhāng mán mó niǎo yàng tiáo péng zhù shā xī
樜 樝 枢 樟 樠 樢 样 樤 樥 樦 樧 樨
quán héng jiān cōng ji yɑn qiáng xue yīng èr xún zhí qiáo
権  樫 樬 樭 樮 樯 樰 樱 樲 樳 樴 樵 
zuī cóng pò shù huà kuì zhēn zūn yuè shàn xī chūn diàn fá
樶 樷 树 桦 樻 樼 樽 樾 樿 橀 橁 橂 橃
gǎn mó wú qiāo ráo lìn liú qiáo xiàn rùn fǎn zhǎn tuó lǎo
橄 橅 橆  橉 橊  橌 橍 橎 橏 橐 橑 
yún shùn tuí chēng táng méng jú chéng sù jué jué tán huì
橒 橓 橔 橕 橖 橗 橘 橙 橚 橛 橜 橝 橞 
jī nuó xiàng tuǒ níng ruǐ zhū tóng zēng fén qióng rǎn héng
机 橠 橡 椭 橣 橤 橥 橦 橧 橨 橩 橪  
qián gū liǔ lào gāo chú xi sheng zɑ zān jǐ dōu jing lǔ
橬 橭 橮 橯 橰 橱 橲 橳 橴 橵 橶 橷 橸 橹
xiàn cū yuán guì ] jiāng tán lǐn nóng yǐn xí huì shān zuì
橺 橻 橼 ] 橿 檀 檩 檂 檃 檄 檅 檆 檇 
xuán chēng gàn jū zuì yì qín pǔ yán lèi fēng huǐ dàng jì
檈 柽 檊 檋 檌 檍 檎 檏 檐 檑 檒 檓 档 檕
suì bò píng chéng chǔ zhuā guì jí jiě jiǎ qíng zhái jiǎn
檖 檗 檘 檙 檚 檛 桧 檝檞 檟 檠 檡 检 
qiáng dào yǐ biǎo sōng shē lǐn lì chá méng yín táo tái mián
 樯 檤 檥 檦 檧 檨 檩 檪 檫 檬 檭 檮  檰 
qí tuán bīn huò jì qiān mí níng yī gǎo kǎn yìn nòu qǐng
檱 檲 檴 檵 檶 祢 柠 檹 檺 檼 檽 檾 
yǎn qí mì zhào guì chūn jī kuí pó dèng chú ge mián yōu zhì
檿 櫀 櫁 櫂  櫄 櫅 櫆 櫇 櫈 櫉 櫊 櫋 櫌 櫍 
huǎng qiān lěi léi sà lǔ lì cuán lǜ miè huì ōu lǘ zhì
 櫎 櫏 櫐 櫑 櫒 橹 櫔 櫕 櫖 櫗 櫘 櫙 榈 栉 
gāo dú yuán lì fèi zhù sǒu lián jiɑng chú qing zhū lú yán
櫜 椟 橼 櫠 櫡 櫢 櫣 櫤 橱 櫦 槠 栌 櫩 
lì zhū chèn jué è sū huái niè yù lóng lài qiáo xiǎn gui
枥 橥 榇 櫭 櫮櫯 櫰 櫱 櫲 栊 櫴 櫵 櫶 櫷 
jǔ xiāo líng yīng jiān yǐn yóu yíng xiāng nóng bó chán lán
榉 櫹 棂 樱 櫼 櫽  櫿 欀 欁 欂 欃 栏 
jǔ shuāng shè wéi cóng quán qú zɑng jiu yù luó lǐ cuán
欅 欆 欇 欈 欉 权 欋 欌 欍 欎 欏 欐 欑 
luán dǎng qú emi lǎn lán zhú léi lǐ bà náng yù líng guàn
欒 欓 欔 欕 榄 欗 欘 欙 欚 欛 欜 欝 欞 欟 

欠部:
  yú yù qiān xū chāo chù qì kài yì jué xì xù hē kuài láng
欤欥 欦 欨 欩 欪 欫 欬 欭 欮 欯 欰 欱 欳 欴 
kuǎn shuò xī ǎi yī chuā chǐ qīn kuǎn kǎn kuǎn kǎn chuǎn
欵 欶 欷 欸  欼 钦 款 欿 歀 歁 歂 
shà guā yīn xīn xiē yú qiàn xiāo yē wū tàn jìn ōu hū tì
歃 歄 歅 歆 歇 歈 歉 歊 歋 歍叹 歏 欧 歑 歒
huān xū liàn  xiào xū xī shàn hān chù yì è yú chuò huān
歓 歔 殓 歗 歘 歚 歜 歝 歞欤 歠 欢 


止部:
  qí bù bù jù qián zhì sè chǐ sè zhǒng suì suì lì zé yú lì
歧 歨 歩 歫 歬 歭 歮 歯 歰 歱 岁 歳 歴 歵 歶 历
guī wěn mò yǎo mò cú yāng tiǎn shēng dài shāng xù xùn jǐng
归 歾 殁 殀 殁 殂 殃 殄 殅 殆 殇 殈 殉 殌 
piǎo qià qiú sù qíng yǔn liàn yì fǒu zhí yè cán hūn dān
殍 殎 殏 殐 殑 殒 殓 殔 殕 殗 残 殙 殚 
jí dié zhēn yǔn wēn chòu bìn tì jìn shāng yín diāo jiù kuì
殛 殜 殝 殒 殟 殠 殡 殢 殣 殇 殥 殦 殧 
cuàn yì dān dù jiāng liàn bìn dú jiān jiān 
殩 殪 殚 殬 僵 殓 殡 殰 殱 歼 

殳部:
  zhù qìng yì shā yáo xùn diàn qiāo jī yì ōu huǐ
殶 殸 殹 肴 殾 殿 毃 毄 毅 殴毇 
huǐ duàn yī xiāo 
毇 毈 毉 毊 

母部:
  mǔ wú guàn měi ǎi jiě yù 
母 毋 毌 毎 毐 毑 毓

比部:
  bì pí pí chán 
毖 毗 毘 毚

毛部:
  uu uu bǐ mɑo jiā zhān sāi mào tuò xún ěr róng xiǎn jū mú
毜 毝 毞 毟 毠 毡 毢 毣 毤 毥 毦 毧 毨 毩 毪
háo qiú dòu uu tǎn péi jú duō cuì bī sān sān mào sāi shū
毫 毬 毭 毮 毯 毰 毱 毲 毳 毴毵 毶 毷 毸 毹 
shū tuò hé jiàn tà sān lǘ mú máo tóng méng rǒng chǎng pǔ
毺 毻 毼 毽 毾 毵 氀 氁 氂 氃 氋 氄 氅 氆
lu zhān sào zhān luó qú dié 
 毡 氉 氊 氍 氎

氏部:
  jué

气部:
  piē nǎi qì dāo xiān chuān rì nèi nèi fú shēn dōng qīng qì
氕 氖 気 氘 氙 氚 氜氝 氞 氟 氠 氡 氢 气
yīn xī hài yǎng ān yà kè qīng yà dōng dàn lǜ qíng yǎng
氤 氥 氦 氧 氨 氩 氪 氢 氩 氭 氮 氯 氰 氱 
yūn yūn 
氲 氲

水氵部:
méng zhěng bīng dàng shuǐ lè nì tǔn fàn guǐ tīng bīn zè
蒙 氶 氷 氹 氺 氻 氼 氽 氿 汀 汃 汄
miǎn tǔn diāo chà yuè chuàn wán fàn dà xī tuō máng qiú qì
汅 氽 汈 汊 汋 汌 汍 汏 汐 汑 汒 汓 汔
shàn pìn qiān wū wū xùn sì gǒng wū tǔ jiǔ zhī zhī qiān mì
汕 汖 汘 污 汚 汛 汜 汞 污 汢汣 汥 汦 汧 汨
gǔ jǐng jǐng ruì jūn hóng tài tài jí biàn biàn gàn mén zhōng
 汫 汬 汭 汮 汯 汰 汱 汲 汳 汴 汵 汶 汷 
fāng xiōng jué hǔ niú qì fén xù xù yí wò yún yuán hàng yǎn
汸 汹 决 汻 汼 汽 汾 汿 沀 沂沃 沄 沅 沆 沇 
shěn dàn yóu dùn hù huò qī mù sè ] miǎn mì chōng hóng
沈 沊 沋 沍 沎 沏 沐 洓 ] 沔 沕  沗 
bǐ zhǐ pèi pàn zhuǐ zā pài zé fēng ōu lì lún cāng féng wéi
沘 沚 沛 沜 沝 沞 沠 沢 沣 沥 沦 沧 沨 沩 
hù mò mèi shù jǔ zá tuō tuó duò hé lì mǐ yí fā fèi tián
沪 沫 沬 沭 沯 沰 沱 河 沴 沵 沶 沷 沸 沺 
zhì zhǎo gū zhān sī sī kuàng jiǒng jū xiè qiú yì jiā zhōng
治 沼 沽 沾 泀 泀 况 泂 泃 泄 泅 泆 泇 泈 
bó huì mì bēn zé chù lè yōu gū hóng gān mǎo sì hū pēng cǐ
泋 泌泍 泎 泏 泐泑 泒 泓 泔 泖 泗 泘 泙 泚
zhī sù nìng chēng líng pào bō sì jú yuè shēng xuàn jué fú
泜 泝 泞 泟 泠 波 泤 泦  泩 泫 泬 泭
pàn mǐn tài yāng jǐ guàn bèng xué lóng lú dàn luò xiè pō
泮 泯 泰  泲 泴 泵 泶  泸 泹 泺 泻 泼
zé jīng yín pán yiè huī huí zài chéng yīn wéi hòu jiàn yáng
泽 泾 泿 洀 洂 洃 洄 洅 洆 洇 洈 洉 洊 洋 
liè sì jì ér xíng fú sǎ sè zhǐ yìn wú xǐ kǎo zhū jiàng luò
洌 洍 洎 洏 洐 洑 洒 洓洔 洕 洖 洗 洘 洙 洚 洛 
luò àn tì sì lěi yī mǐ quán pò wěi xiáo xiè xù shuò kuāng
洜 洝 洟 洠 洡 洢 洣 洤 洦洧 洨 洩 洫 洬 洭 
táo jié jù ěr rù píng xún xiōng zhì guāng huán míng huó
洮 洯 洰 洱洳 洴 洵 汹 洷 洸 洹 洺 活 
wā qià wū qū liú yì jiā jìng zhēn shī zhuó peole huì liú
洼 洽 洿 浀 流 浂  浄 浈 浉 浊 浌 浍 浏 
chǎn hǔ xún jìn liè qiú wěi jùn hán bāng máng zhuó yóu xī
浐 浔 浕 浖 浗 浘 浛 浜 浝 浞 浟 浠
bó dòu huàn hóng yì pǔ yǐng lǎn hào làng hǎn lǐ gēng fú
浡 浢 浣 浤 浥 浦 浧 浨 浩  浫 浬 浭 浮
wú liàn chún féng yì yù tóng láo hǎi jìn jiā chōng jiǒng
浯 浰 浱 浲 浳 浴 浵 浶 海 浸  浺 浻 
měi suī chēng pèi xiàn shèn tú kùn pīng niè hàn jīng niǎn
浼 浽 浾 浿 涀 涁 涂 涃 涄 涅 涆 泾 涊 
tū xiào xián é sù tūn juān cén lì shuì sì lèi shuì dútoko
涋 涍 涎 涐涑 涒 涓 涔 涖 涗 涘 涙 涚 涜 
lào lái lián wéi wō yún huàn dí hēng rùn jiàn zhǎng sè fú
涝 涞 涟 涠 涢 涣 涤 涥 润 涧  涩 涪
guàn xìng shòu shuàn yá chuò zhàng kōng wò hán tuō dōng
涫 涬 涭 涮 涯 涰 涱 涳 涵 涶 涷 
hé wō jū shè liáng hūn tà zhuō diàn qiè dé juàn zī xī xiáo
涸 涹 涺 涻 凉 涽 涾 涿 淀 淁 淂 淃 淄 淅 淆 
qí gǔ guǒ yān tǎng zhōu pěng hào chāng qī fāng zhí lù nào
淇 淈 淉 淊 淌 淍 淎 淏 淐 凄 淓 淔 淕 淖 
jú cóng lèi zhè péng sōng tiǎn pì yù ní yū lù gàn mì jìng
淗 淙 泪 淛 淜 淞 淟 淠淢 淣 淤 渌 淦 淧 净 
líng lún yín cuì qú yù niǎn biāo chún hū yuān lái yān zhì
淩 沦 淫 淬 淭 淯 淰 淲 淳 淴 渊 涞 淹 滍 
huò ] yǐn bó bēn yuān wèn rè fēi qīng yuān kě jì sè lù zì
祸 ] 淾 淿 渀 渁 渂 渃 渄 清 渆 渇 済 渋 渌 渍
dú yī jiàn miǎn pì xī yuān shěn shèn róu huàn zhǔ jiǎn nuǎn
渎 渏  渑 渒 渓 渕 渖 渗 渘 涣 渚 减 渜 
yú qiú tíng fēng zhā bó wò wō dì wēi rú xiè cè hé yǎn hóng
渝 渞 渟 渢 渣 渤 渥 渧 渨 渪 渫 测 渮 渰 渱 
xuàn mǐ máo yīng yǎn hōng shěng měi zāi hún nài guǐ chì
渲 渳 渵 渶 渷 渹 渻 渼 渽 渿 湀 湁 
è pài méi liàn qì qì méi tián còu wéi cān tuān miǎn huì
湂湃 湄 湅 湆 湇 湈 湉 凑 湋 湌 湍 湎 湏 
pò xǔ jí pén jiān jiǎn fèng yì yìn shí jiē zhēn huáng tàn
湐 湑 湒 湓 湔 湕 湗 湙湚 湜 湝 浈 湟 湠 
yú bì mǐn shī tū shēng yǒng jú dòng tuàn qiū qiū qiú yān
湡 湢 湣 湤 湥 湦  湨 湩 湪 湬 湭 湮 
tāng lóng huò yuán nǎn bàn yǒu quán zhuāng liàng chán xián
 湰 湱 湲 湳 湴 湵 湶 湷  湸 湹 湺 
zhūn niè zī mǎn yíng lɑ kuì féng xù lóu wéi gài bō yíng
湻 湼 湽 満 溁 溂  溄 溆 溇 沩 溉 溊 溋 
hātū jìn guì táng yuán suǒ yuán lián yǎo méng zhǔn chéng
溌 溍 溎 溏 源 溑 溒 溓 溔 溕 准 溗 
kè tài dá wā liū gōu sāo míng zhā shí yì lùn mǎ pǔ wēi lì
溘 溙 溚 溛 沟 溞 溟 溠 溡 溢 溣 溤 溥 溦 溧
zāi wù xī wēn qiāng zé shī sù ái zhēn sōu yún xiù yīn róng
溨 溩 溪 温 溬 溭 溮 溯 溰 溲 溳 溴 溵 溶 
hùn sù suò nì tā shī rù āi pàn chù chú pāng wěng cāng miè
溷 溸 溹 溻 溼 溽 溾 溿 滁 滂  沧 灭 
gé diān hào huàng xì zī dí zhì yíng fǔ jié gē zǐ téng suī
滆 滇 滈 滉 滊 滋 涤 滍  滏 滐 滒 滓 滕 滖 
bì jiào huì gǔn yín zé lóng zhì yàn shè yíng chún lǜ làn
滗 滘 滙 滚 滛 滜 滝 滞 滟 滠 滢 滣 滤 滥 
luán yáo yù xiǔ hù bì biāo zhì jiàng kòu shèn shāng mì áo
滦 滧 滪 滫 沪 滭 滮 滞 滰 滱 渗 滳 滵 滶
lǔ hǔ hū yōu chǎn fàn yōng gǔn mǎn qǐng jì yá cháo qī xǐ
滹滺 滻 滼 滽 滚 满 漀 漃 漄 漅 漆 漇
jì lù lóu lóng jǐn guó cóng zhí gài xì xī chàn ] cōng chún
漈 漉 漊 漋 漌 漍 漎 漐 漑 澙 熹 ] 漗 漘 
tuán ōu téng yě xí mì táng mò shāng hàn lián lǎn wā chí
漙 漛 漜 漝 漞 漟 漠 漡 汉 涟 漤 漥 漦 
gān féng yī zì mǎng kāng luò pēng shù zhāng chóng xù huàn
漧 漨 漪 渍 漭 漮  漰  漳 漴 溆 漶 
kuò jiàn yān shuǎng liáo cuǐ tí yàng jiāng cóng yǐng hóng
 渐 漹 漺 漻 漼 漽 漾 浆 潀 颍 潂 
xiǔ shù guàn yíng xiāo zōng kun xù liàn zhi wéi pì jué jiào
潃 潄 潅 潆 潇 潈 潉 潊 潋 潌 潍 潎 潏 潐 
pō dàng huì jié wǔ pá jí pān wéi xiāo qián qián xī lù xì
泼 潒 潓 洁 潕 潖 潗 潘 沩 潚 潜 潜 潝 潞 潟
sùn dùn huáng mǐn rùn sù liáo zhēn cōng yì zhí wān tān tán
 潡 潢 潣 润 潥 潦 潧 潨 潩 潪 潫 潬 潭 
cháo xún kuì yē shào tú zhū sàn hēi bì shān chán chán shǔ
潮 浔 潱 潲 潳 潴 潵 潶 滗 潸 潹 潺 潻 
tóng pū lín wéi sè sè chéng jiǒng huà jiāo lào chè gǎn cūn
潼 潽 潾 涠 涩 澁  澃 澅 浇 涝 澈 澉 澊 
jǐng sī shù péng hán yún liū hòng fú hào hé xián jiàn shān
澋 澌 澍 澎 澏 澐  澒 澓 澔 澕 澖 涧 澘 
xì ɑo lǔ lán nìng yú lǐn miǎn dāng hàn zé xiè yù lǐ shì
澙 澚 澛 澜 澝 澞 澟 渑 澢 澣 泽 澥 澦 澧 澨 
xué líng wàn zī yōng huì càn liàn diàn yè ào huán zhēn chán
泶 澪 澫 澬 澭 浍 澯 澰 淀 澲 澳 澴 澵 澶 
màn gǎn dàn yì suì pì jù tà qín zhuó lián nóng guō jìn pēn
澷 澸 澺 澻 澼 澽 澾 澿 浊 濂 浓 濄 濅 
sè jí suī wèi chǔ tà sōng dǐng sè zhǔ lài bīn lián nǐ shī
濇 濈 濉 濊 濋 濌 濍 濎 濏濐 濑 濒 濓 濔 湿 
shù mì nìng yíng yíng méng jìn qí bì háo rú cuì wò tāo
濖 濗 泞 濙 濚  濜 濝 濞 濠 濡 濢 濣 涛 
yǐn yīn duì cí hù qìng làn jùn ǎi pú zhuó wéi bīn gǔ qián
濥 濦 濧 濨 濩 濪 滥 濬 濭濮 濯 潍 滨 濲 濳 
yíng bīn kuò fèi cɑng boku jiàn wěi luò zàn lǜ lì yōu
濴 濵 濶 濷 濸 濹  濻 泺 濽 滤 濿 瀀 
yǎng lǔ sì fǎ ] dú wǎng huī xiè pán shěn biāo chán mò liú
瀁 瀂 瀃 灋 ] 渎 瀇 瀈 泻 瀊 渖 瀌 瀍 瀎 浏 
jiān sè chéng gǔ bīn huò xiàn lú qìn hàn yíng róng lì jìng
瀐 瀒 瀓 瀔 濒 瀖 瀗 泸瀙 瀚 瀛 瀜 沥 瀞 
xiāo yíng suǐ wěi xiè huái xuè zhū lóng lài duì fán hú lài
潇 潆 瀡 瀢 瀣 瀤 瀥 潴  濑 瀩 瀪 瀫 瀬 
shu lián yíng mí jì liàn jiàn yīng fèn lín yì jiān yuè chán
瀭 瀮 瀯 弥 瀱 潋 瀳  瀵 瀶 瀷 瀸 瀹 瀺 
dài ráng jiǎn lán fán shuàng yuān chán zhuó fēng shè lěi
瀻  瀽 澜 瀿 灀 灁 瀺 灂 沣 滠 灅 
lán cóng qú yōng qián fǎ guàn jué yàn hào yíng sǎ zàn luán
灆 灇 灈 灉 灊 灋 灌 灍 灎 灏 灐 洒 灒 灓 
lí mǐ shàn tān dǎng jiǎo chǎn yíng hào bà zhú lǎn lán nǎng
漓 灖 灗 滩 灙 灚 灛 灜 灝 灞 灟 灠 灡 灢 
wān luán xún xiǎn yàn gàn yù 
湾 滦 灥 灦 灧 灨 灪 


火部:
 huǒ guāng xiāo xiāo huī hōng zhuàn jiǔ zhà xiè chì zhuó
灬 灮 灱 灲 灳 灴 灷 灸 灹 灺 灻 灼 
zāi yáng qì zhōng fén niǔ guì wén pū yì pī kài pàn yán pàng
灾 炀 炁 炂 炃 炄 炆 炇 炈 炋 炌 炍 炏 炐 
mù liào quē kàng dùn guāng xīn zhì guāng guāng wěi qiàng
炑 炓 炔 炕 炖 炗 炘 炙 炚 炛 炜 炝 
biān dá xiá zhēng zhú kě zhāo fú bá xiè xiè lìng zhuō xuàn
炞 炟 炠 炡 炢 炣 炤 炥 炦炧 炨 炩 炪 炫 
jiǒng páo tái tái bǐng yǎng tōng shǎn zhù wéi shí chì huǎng
 炯 炰 炱 炲 炳 炴 炵 炶 炷 炻 炽 炾 
zhōu hū shuò tīng jiǎo xù héng quǎn huàn yáng xiāo xiū xiǎn
炿 烀 烁 烃 烄 烅 烆 烇 烉  烋 烌 烍 
yín wū zhōu yáo shì wēi tóng xuè zāi kài lào xiá zhú huǐ
烎 烐 烑 烒 烓 烔 烕 烖 烗 烚 烛 烜 
zhēng pò huǐ guāng chè huī chen huì uu tàng jìn liè xī fú
 烝 烞 烠 烡 烢 烣 烥 烩 烪 烫 烬 烮 烯 烰
jiǒng chè pǔ tīng zhuó tǐng wán hǎi pēng lǎng yàn xù fēng
 烱 烲 烳 烃 烵 烶 烷 烸 烹 烺 烻 烼 烽 
chì róng hú xī shū hè hūn yān ] xiāo xī yān hàn zhuàng jùn
烾 烿 焀 焁 焂 焃焄 烟 ] 焇 焈 焉 焊 焋 焌 
dì xiè jí wù uu lu hán yàn huàn mèn jú tāo bèi lìn kūn hùn
焍 焎 焏 焐 焑 焒 焓 焔 焕 焖 焗 焘 焙 焛 焜 焝 
tūn xī cuì wú hōng chǎo fǔ wò cōng fèng píng qióng ruò xī
焞 焟 焠 焢 焣 焤 焥 焧 焨 焩 焪 焫 焬
qióng xìn chāo yàn yì jué yù gàng pí xiǒng gàng shēng chàng
 焭 焮  焱 焲 焳 焴 焵 焷 焸 焹 焺 焻 
shāo xiǒng nemu gēng qū chén hè kuǐ zhǒng duàn xiā huī fèng
焼 焽 焾 焿 煀 煁 煂煃 煄 煅 煆 煇 煈 
liàn xuān xīng huáng jiǎo jiān bì yīng zhǔ wěi tuān qián
炼 煊 煋 煌 煍 煎 煏 煐 煑 炜 煓 煔 
xuān nuǎn chán yān jiǒng jiǒng yù mèi shà wèi yè jìn qióng
煖 煗 煘 烟 煚 煛 煜 煝 煟 煠 煡 茕 
rǒu méi huàn xù zhào wēi fán qiú suì yáng liè jiē zào guā
煣 煤 焕 煦 照 煨 烦 煪 煫 炀 煭 煯 煰 煱 
bāo hú yūn nǎn shi huǒ biān gòu tuì táng chǎo shān ēn bó
煲 煳 煴 煵 煶 煷 煸 煹 煺 煻 煼 煽 煾 煿
huǎng xié xì wù xī yūn hé hè xī yún xióng shǎn qióng yào
 熀 熁 熂 熃 熄 熅 熆 熇 熈熉 熋 熌 熍 熎 
xūn mì lián yíng wǔ róng gòng yàn qiàng liū bì biāo cōng
 熐 熑 荧 熓 熔 熕 熖 炝 熘 熚 熛 熜 
lù jiān yì lóu fēng suī yì tōng jué zōng yùn hù yí zhì áo
熝 熞 熠 熡 熢 熣 熤 熥 熦 熧 熩 熪 熫 
wèi liǔ hàn ōu rè jiǒng màn kūn shāng cuàn zèng jiān xī
熭 熮 熯 熰 热 熲 熳 熴 熵 熶 熷 熸 熹
xī xī yì xiào chì huáng chǎn yè qián rán yàn xún qiāo jùn
熺 熻 熼 熽 炽 熿 燀 烨 燂 燃 燄 燅 燆 燇 
dēng dùn shēn jiāo bèn sī liáo yù lín tóng shāo fén fán
灯 炖 燊 燋 燌 燍 燏 燐 燑 烧 燓 燔 
yàn xún làn měi tàng yì jiǒng mèn zhǔ uu yíng yù yì xué
 燖 燗 燘 烫 燚 燛 焖 燝 燞 营 燠 燡 燢 
lán tài zào càn suì xī què zǒng lián huǐ zhú xiè líng wēi
燣 燤 灿 燧 燨 燩 燪 燫 毁 烛 燮 燯 燰 
yì xié zhào huì tātuī tātuī jiān ] xū xiǎn hè xūn jìn chóu
燱 燲 燳 烩 燵 燵 牋 ] 燸 燹 燺 烬 燽 
tāo yào hè làn biāo róng lì mò bào ruò lǜ là āo xūn kuàng
焘 燿 爀 爁 爂 爃 爄 爅 爆 爇 爈 爊 爋 爌 
shuò liáo shuò lì lú jué liáo yàn xī xiè lóng yè cɑn rǎng
烁 爎 烁 爏 炉 爑  爓 爔 爕 爖 爗 爘 爙 
yuè làn cóng jué chóng guàn qú chè mí tǎng làn zhú lǎn líng
爚 烂 爜 爝 爞 爟 爠爡 爢 爣 爤 爥 爦 爧 
cuàn yù 
爨 爩 

爫部:
  páo chēng yuán wéi hɑn jué 
爮 爯 爰 爳 爴 

父部:
  yé yáo zǔ shuǎng ěr 
爷 爻 爼 爽 尔 

爿部:
 chuáng kē zāng dié qiāng yōng qiáng pàn cháo jiān dú chuāng
 牀 牁 牂 牃 牄 牅 墙 牉 牊 牋 牍 牎 
yú zhá biān dié bǎng bó chuāng yǒu yǒu dú 
牏 牐 牑 牒 牓 牔 牕 牖 牗 牍 


牙部:
 chēng

牛部:
 niú pìn jiū tā rèn māng fāng máo gāng yàn gē bèi sì jiàn
牜 牝 牞 它 牣 牤 牥 牦 牨 牪 牫 牬 牭 牮 
gǔ chōu kē mǔ dǐ quàn quán zì máng kēng qiān wǔ gù lí pǒu
牯 牰 牱 牳 牴 牶 牷 牸 牻 牼 牵 牾 牿 犂 犃 
jī gāng tè bēn quán chún dú jù jiā jiān fēng piān kē jú
犄 犅 犆 犇 犈 犉 犊 犋 犌  犎 犏 犐 犑
kào chú xì bèi luò jiè má sān wèi lí dūn tóng qiáo jiàng
犒 犓 犔 犕 荦 犗 犘犙 犚 犛 犜 犝 犞 犟 
xī lì dú liè bái piāo bó xī chōu wéi kuí chōu 
犠 犡 犊 犣 犤 犥 犦 牺 犨 犩 犪 犫

犬部:
 quǎn qiú jǐ chái zhuó àn gē guǎng mǎ yóu kàng pèi hǒu yà
犭 犰 犱 犲 犳 犴 犵 犷 犸犹 犺 犻 犼 犽
yín fān zhuàng yǔn niǔ dí kuáng zhòng mù bèi pī jú yí xīng
犾 犿 状 狁 狃 狄 狅 狆 狇 狈 狉 狊 狋 狌 
páo xiá tuó hú líng fèi pī nǐ yǎo yòu xuè jū dàn bó kǔ xiǎn
狍 狎 狏 狐 狑 狒 狓 狔狕 狖 狘 狙 狚 狛 狜 狝 
níng huán jiǎo tuān hé zhào jí xùn shān tà róng shòu tóng
狞 狟 狡 猯 狢 狣 狤 狥 狦 狧 狨 狩 狪 
lǎo dú xiá shī gǒu kuài zhēng yù sūn yú bì máng xī juàn
狫 独 狭 狮 狗 狯 狰 狱狲 狳 狴 狵 狶 狷 
lí xiá yín suān zhì yán shā lì hàn xiǎn jīng pái fēi xiāo
狸 狭 狺 狻 狾 狿 猀 猁 猂 猃 猄 猅 猆 猇 
bài qí ní biāo yìn lái  kūn yàn guǒ zòng mí yī zhì zhēng
猈 猉 猊 猋 猌 猍  猑 猒 猓 猔 猕 猘 狰 
yá měng cāi cù shē liè ceon luó hú zōng guì wěi fēng wō
猚 猛 猜 猝 猞 猟 猠 猡 猢 猣 猤 猥 猦 猧
yuán wèi chuàn yà náo hè jiā hóu biān yóu yóu méi chá yáo
猨 猬 猭 猰 猱 猳 猴 猵 犹 猷 猸 猺 
sūn bó míng huá sōu mǎ huán dāi yù shī háo qiāng yì zhēn
狲 猼 猽 猾 獀 獁 獂 呆 狱狮 獆 獇 獈 獉 
cāng háo màn jìng jiǎng mò zhāng chán áo áo háo cuī bèn
獊 獋 獌 獍 奖 獏 獐 獑 獒 獓 獔 獕 獖 
jué bì bì huáng pú lín yù tóng yào liáo shuò xiāo shòu dun
獗 獘 獙 獚 獛 獜 獝 獞 獟   獢 獣 獤 
jiào gé juàn dú huì kuài xiǎn xiè tǎ xiǎn xūn níng biān
獥 獦 獧 独 獩 狯 猃 獬 獭 獮 獯 狞 獱 
huò nòu měng liè náo guǎng shòu lú tǎ xiàn mí ráng huān
获 獳 獴 猎 獶 犷 兽 獹獭 献 猕 獽 獾 
náo luó xiǎn qí jué 
獿 猡 玁 玂 玃 


 • 扩展阅读
 • 上一篇文章:
 • 【返回网站首页】 【返回古文】
 • 下一篇文章:
 • 【字体: 】【】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文
  文章 软件 电影 商品

  相关文章

  本站公告

  • 扫一扫,打赏给我,谢谢!

   本站2016年12月16日起取消ruida.org.cn域名,该域名正式作废,该域名发布任何信息与本站无关。


   启用ruida.orghy928.net域名;

   瑞达网,瑞达科技网宣

  网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

  | 服务声明 | 充值中心| 华安五金电器 | 收费标准| 论坛| 留言| 实用查询| 会员中心| 下载帮助| 设为首页|

  技术支持:瑞达科技 即时交谈QQ:237013889 QQ群:13810759 E-Mail:237013889@qq.com
  非盈利网站,如有侵权,请来信来电告知,第一时间处理,谢谢!
  桂ICP备17008104号 华玉生活网网站统计
  tj